E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Harcırah Uygulaması

 

HARCIRAH UYGULAMASI


GVK 'nun 24. maddesine göre Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatma
giderleri için verilen gündelikler vergiden istisna edilmiştir.
 
Yurtdışı seyahatlerde harcırah uygulaması yerine gerçek giderlerin ödenmesi uygulaması  tercih edilen bir yoldur.
Ulaşım için yapılan belgeli ödemelerin tamamı ile , konaklama ve yemek ile ilgili olarak yapılan belgeli ödemeler ile
yine belgeli temsil , telefon vb. harcamalarının tamamı karşılanır.
 
Seyahat giderlerinin ödenmesinde gündelik yönteminin uygulanması durumunda personele gerçek yol giderlerinin
tamamı karşılanmakta ayrıca  yatma ve yemek giderleri için harcırah ödenmektedir.  Personelin yatma ve
yemek için yapmış olduğu gerçek harcamalar dikkate alınmaz. Fakat gerçek gider yönteminde de olduğu gibi
belgelenmek koşuluyla temsil, telefon vb. harcamalar da gider kaydedilir. 
 
Gündelik, seyahatin ilk on günü için yüzde 50  artırılarak ödenir. Yurtdışı Gündeliklerine
Dair 2002/3601 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinde, 'Bu karar hükümlerine
göre yurt dışına gönderilenlere, Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk
10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların yüzde 50 artırılması suretiyle hesaplanır...'
hükmü yer almaktadır
 
Hizmet erbabına ödenen gider karşılıklarının, yasal şartlara uymayanların veya yasal ölçüleri aşan kısımlarının
GVK 'nun 61. maddesine göre ücret ödemesi sayılarak, ilgili olduğu dönemdeki asıl ücreti ile birlikte vergiye tabi
tutulması gerekir.
 
Hesaplamalar ücret bordrosu mantığına göre yapılır. Ödeme brüt üzerinden DV tabidir. Harcırah için seyahatte geçen
gün ,bir günlük harcırah tutarı ,istisnası ,istisnayı aşan tutarın GV hesaplanır  ve ödenir.
 
ESAS ALINACAK KUR
Gündeliğin TL'ye çevrilmesinde esas alınacak kur
2002/3601 Sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın birinci maddesinde,
'Yurt dışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez Bankası'nca ilan
edilen cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır.
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik
miktarı esas alınır.' hükmü yer almaktadır.
Özel sektörde yurt dışı gündelik uygulamasında bu hüküm göz önünde tutulacak olmakla birlikte, sıkı sıkıya bağlı kalınması düşünülemez.
Örneğin, seyahat edene verilmek üzere bankadan farklı bir kurla döviz satın alındığında, fiili kurun dikkate alınması gerekir.
 
Seyahate gidene avans olarak döviz verildiğinde, seyahat dönüşünde avans kapatılırken gündelik tutarları ve belgeli giderler,
avansın veriliş tarihindeki kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmelidir.
Avans verilmemişse, başka bir anlatımla seyahate giden masrafları kendisi karşılamışsa, seyahatin bitiş tarihindeki T.C.
Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınmalıdır. Bu husus avansın yetersiz kaldığı hallerde, verilen avans miktarını aşan
kısmın hesaplanması için de geçerlidir.
KKTC yolculuklarında ödenecek gündelikler :Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik tutarları
da aynı Kararname (2002/3601 sayılı BKK) ile belirlenmiş olup, bu Karar kapsamına girenlere, Yurt dışı gündeliklere ilişkin
kararname hükümleri uygulanmayacak. Başka bir anlatımla, KKTC'ye yapılan yolculuklarda, Tablo -I'deki gündelik tutarları değil,
Tablo - II'deki gündelik tutarları verilecek.
 
HARCIRAHLA İLGİLİ KANUN MADDESİ
Madde 24
(2361 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen madde) Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler
 Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.
1.    (2574 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk
olarak yapılan ödemeler;
2.    (2772 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent) Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler
tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah
Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile
 yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet
memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa,
 aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);
3-(3946 sayılı Kanunun 38'inci maddesiyle bent kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1994)
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil);
5. Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları.