E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

BA-BS Formlarının Düzenlenmesi Ve Ceza Uygulaması Ne Şekildedir.

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal
 ve hizmet alışlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba),
 mal ve hizmet satışlarını “ Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”
 ile aylık dönemler halinde bildirmeleri gerekmektedir.
Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/veya hizmet
 alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip
eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.
 - Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, için bırakıldığı tarihi izleyen ayın son
 günü akşamına kadar verilmek zorundadır.
  - Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler
 halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası
 ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
 -  Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine,
  Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.
  - Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan
mükelleflere 2011 Takvim yılında 1.070.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Söz konusu cezanın
 uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek
 özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük
cezası( 2011 için 1070.-TL ?nın 1/5?i olan 214.-TL dir.)
Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde,
 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle
ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.