E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Af Yasası ve Henüz Uzlaşılmamış Vergiler

 

 

 Uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak,

dava açma süresi geçmemiş alacakların Af kapsamına girip girmemesi ;

 

Şirketinizin dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen  vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda;

vergilerin % 50'si ile bu tutara 25.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin   % 50'si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden  vazgeçilir. 

 Diğer bir ifade toplam olarak 1.306.000 TL vergiler yerine 653.000 TL ve tefe/tüfe  aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak

tutar ilave edilecek.
Bunun için;

 1-Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30.04.2011) kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

 

 2- Ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan(31.05.2011) , Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan (30.06.2011)başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

 

3-Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 1) Altı eşit taksit için (1,05),

2 ) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

 4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Saygılarımızla

İstanbul :28.02.2011

 İbrahim KILINÇ
YMM