E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Gayrimenkul Sermaye İradı

 

 

KİRA GELİRİNİN BEYANI

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan

mükelleflerden; 

³³ Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, istisna tutarını (2010 yılı

için 2.600 Türk Lirasını) aşanlar,

 ³³ İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt

tutarı beyanname verme sınırını (2010 yılı için 22.000 Türk Lirasını) aşanlar,

 (Beyanname verme sınırı olan 22.000 Türk Lirasının aşılıp aşılmadığının

tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile mesken kira gelirinin

gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)

³³ Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden

kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme

sınırını (2010 yılı için 1.090 Türk Lirası ) aşanlar

yıllık beyanname vereceklerdir.

 

Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinde

(Örneğin, basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira

gelirlerinde olduğu gibi) beyanname vermede esas olan 1.090 TL’lik tutar bir

istisna olmayıp, beyanname verme sınırıdır. Bu tutarı aşan bir kira geliri olduğunda

tamamı beyan edilecektir.

 Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri

kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir.

Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır.

Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan

yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanır.

Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece

kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir. (Bak

 

İNDİRİMLER;

 

1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine

ödenen Buna göre indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır:

katkı payları,

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

5- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve

yardımlar,

7- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yapılan bağış, yardım ve

sponsorluk harcamaları,

8- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

 

10.1. Şahıs Sigorta Şirketlerine Ödenen Primler İle Bireysel

Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları

Yıllık beyanname veren mükellefler, vergi matrahlarının tespitinde bireysel

emeklilik sistemine ödedikleri kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait katkı

payının beyan edilen gelirin %10’una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahlarının

tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs

sigortaları için ödenen primlerin ise beyan edilen gelirin %5’ine kadar olan kısmı

matrahın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. İndirim konusu yapılacak tutarın

hesaplamasında beyan edilen gelir olarak beyana tabi geliri sadece gayrimenkul

sermaye iradından ibaret olan mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesinin

safi irat satırında yer alan tutar esas alınacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve

primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan

edilen gelirin %10’u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için %5

oranındaki sınır ayrıca aranacaktır. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkı

paylarının toplamı, asgari ücretin brüt yıllık tutarını aşamaz (2010 yılı gelirlerine

ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin brüt yıllık tutarı 8.937,00 TL’dir).

 

10.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen

gelirin %10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden

indirilir:

³³ Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

³³ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden

alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.

³³ Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin

olmalıdır.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak,

yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları

toplamından önceki tutar esas alınacaktır.

 

10.3. Bağış ve Yardımlar

10.3.1. Sınırlı İndirilecekler

Gelir vergisi mükellefleri, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri,

belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca

vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini

(Kalkınmada öncelikli yöreler için %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında

yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim

konusu yapabilirler.

 

10.3.2. Sınırsız İndirilecekler

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve

köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak

üzere öğrenci yurdu (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 yatak kapasiteli) ile

çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası

dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan

her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri

için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen

gelirden indirilebilecektir.

Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine

devam edebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir

sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

13

bu bağış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri,

il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir.

b) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve

vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan

gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı

beyan edilecek gelirden indirilebilecektir.

c) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler,

kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan

vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından

yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi

uygun görülen çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış

ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir.

 

10.4. Sponsorluk Harcamaları

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

³³ Amatör spor dalları için tamamı,

³³ Profesyonel spor dalları için %50’si

yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir.

 

10.5. Doğal Afetler ile İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar

Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık

aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı indirim

konusu yapılabilecektir.

 

10.6. Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi

Bağış ve Yardımlar

İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan

nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

 

10.7. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan

Bağış, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca

kurulan Ajansa yapılan her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar ile sponsorluk

harcamalarının tamamı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden

indirilebilecektir.

 

10.8. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve

Yardımlar

a) Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak

yardımlara ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların

tümü ile milli yardım komiteleri veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı

yapılan ayni/nakdi bağışlar,

b) Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji

Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışlar ile vakıf üniversitelerine

yapılan bağış ve yardımlar,

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış

ve yardımlar,

d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki

Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar,

e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni

ve nakdi bağışlar,

f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni/

nakdi bağışlar,

g) Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/

nakdi bağışlar,

h) Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan

ayni/nakdi bağışlar,

i) İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesine göre ilköğretim

kurumlarına yapılan nakdi bağışların

tamamı indirilebilecektir.

 

 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya

yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet

değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir

Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

 BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ

Mükelleflerin, 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ait beyana tabi

gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2011 yılının MART ayının 1 inci

gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri

gerekmektedir.

 

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması

halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla

gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü olarak posta ile gönderilmiş

ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki

15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname

ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler

normal olarak ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan

mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola

ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik

ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname

gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik

ortamda gönderebileceklerdir.

 

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret

olan mükellefler, 1001B nolu Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini

dolduracaklardır.

Gayrimenkul sermaye iradının yanında beyana tabi diğer gelirlerin de olması

halinde, elde edilen kira geliri, bütün gelirlerin beyanı için kullanılan 1001A nolu

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine

Gelir Vergisi Kanununa göre 2010 yılında elde edilen gelirlere aşağıda yer

alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

8.800 TL'ye kadar % 15

22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası % 20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL (ücret gelirlerinde

76.200 TL’si için 3.960 TL), fazlası

% 27

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL (ücret gelirlerinde

76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL), fazlası

% 35

 

VERGİNİN ÖDENMESİ

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi,

³³ Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,

³³ Bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki

vergi dairelerine,

³³ Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebiliR.

 

Örnek 1:

Ali YILMAZ, 2010 takvim yılında tamamı tevkif yoluyla

vergilendirilmiş 20.400 TL işyeri kira geliri, 120.000 TL mevduat faizi ve konut

olarak kiraya verdiği dairesinden 2.000 TL kira geliri elde etmiştir.

İşyeri Kira Geliri (Brüt) 20.400 TL

Konut Kira Geliri 2.000 TL

Mevduat Faizi 120.000 TL

³³ Tevkif yoluyla vergilendirilen mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun beyan

edilmeyecektir.

³³ Konut kira gelirinden 2.600 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan

edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden

beyan edilmeyecektir.

³³ Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri, 22.000 TL’lik beyan

sınırını aşmadığından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

Örnek 2:

Cenk ŞAHİN, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2010 yılında

32.400 TL kira geliri elde etmiştir.

Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş

olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 9.000 TL’dir.

(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet

eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi

hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının

vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi

hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Mesken Kira Geliri İstisnası

= 32.400 - 2.600 = 29.800 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 9.000 x 29.800

= 8.278 TL

32.400

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı 32.400 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (32.400 – 2.600) 29.800 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 8.278 TL

Vergiye Tabi Gelir (29.800 – 8.278) 21.522 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 3.864 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 3.864 TL

 

 

Örnek 3:

Burcu KAYA, 2010 yılında dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu

30.000 TL kira geliri elde etmiştir.

Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini

seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı 30.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (30.000 – 2.600) 27.400 TL

%25 Götürü Gider (27.400 x %25) 6.850 TL

Vergiye Tabi Gelir (27.400 - 6.850) 20.550 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi (*) 3.670 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 3.670 TL

(*) Hesaplanan gelir vergisi, vergiye tabi gelire (matraha) 2010 takvim yılı gelirleri için uygulanacak vergi tarifesinde

yer alan oranların uygulanması ile bulunacaktır.

 

Örnek 4:

Derya ÇELİK, 2010 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 28.000

TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 36.000 TL brüt kira geliri elde

etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 7.200 TL tevkifat yapılmıştır.

Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini

seçmiştir.

 

Mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulan

işyeri kirasının toplamı 22.000 Türk Lirasını aştığından, mesken ve işyeri kira

gelirleri birlikte beyan edilecek olup, buna ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi

hesaplanacaktır.

 

Gayrisafi İrat Toplamı (28.000 + 36.000) 64.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (64.000 - 2.600) 61.400 TL

%25 Götürü Gider (61.400 x %25) 15.350 TL

Vergiye Tabi Gelir (61.400 - 15.350) 46.050 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 10.453,50 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 7.200 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 3.253,50

 

Örnek 5:

Esra AYDIN ve eşi Ömer AYDIN, 2010 yılında ayrı ayrı 1/2 hissesine sahip

oldukları dairelerini konut olarak kiraya vermeleri sonucu, 21.000 TL kira geliri

elde etmişlerdir.

Esra AYDIN ayrıca 2010 yılında işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden

12.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedeli üzerinden

2.200 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır.

Ömer AYDIN aynı zamanda doktorluk faaliyetinden dolayı 2010 yılında 36.000

TL serbest meslek kazancı elde etmiştir.

Her iki mükellef de götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükelleflerin kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi

hesaplanacaktır.

 

Esra AYDIN’ın Beyanı:

Örnekte kiraya verilen konut 1/2 hisseli olduğundan elde edilen 21.000 TL

kira gelirinin (21.000/2) 10.500 TL’ sini Esra AYDIN, 10.500 TL’sini de Ömer

AYDIN ayrı ayrı beyan edecektir.

Esra AYDIN’ın gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan işyeri kira geliri 12.000 TL

ile hissesine düşen mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna tutarı aşan

kısmı (10.500 TL –2.600 TL) 7.900 TL birlikte dikkate alındığında, 22.000 TL’yi

aşmadığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilmeyecek olup, sadece

hissesine düşen 10.500 TL mesken kira geliri beyan edilecektir.

Gayrisafi İrat Toplamı 10.500 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (10.500 - 2.600) 7.900 TL

%25 Götürü Gider (7.900 x %25) 1.975 TL

Vergiye Tabi Gelir (7.900 – 1.975) 5.925 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 888,75 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 888,75 TL

Ömer AYDIN’ın Beyanı:

Ömer AYDIN’ın, konut olarak kiraya verilen daireden hissesine düşen kira

geliri 10.500 TL’dir.

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda

olan mükellefler, 2.600 TL’lik mesken kira geliri istisnasından yararlanamazlar.

Ömer AYDIN’ın, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek kazancı

bulunduğundan dolayı mesken kira geliri istisnasından yararlanamayacaktır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazancıyla birlikte kira gelirini

de beyan etmek zorundadır.

Konut Kira Geliri 10.500 TL

%25 Götürü Gider (10.500 x %25) 2.625 TL

Safi İrat 7.875 TL

Serbest Meslek Kazancı 36.000 TL

Beyan Edilen Gelirler Toplamı (36.000+7.875) 43.875 TL

Vergiye Tabi Gelir 43.875 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 9.866,25 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 9.866,25 TL

 

 

Örnek 6:

Funda DEMİR, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2010 yılında

30.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef, 2010 yılı içinde bireysel emeklilik

sistemine 4.000 TL katkı payı ödemiş ve devlete ait bir yetiştirme yurduna

15.09.2010 tarihinde 15.000 TL nakit olarak bağışta bulunmuştur.

Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini

seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı 30.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (30.000 - 2.600) 27.400 TL

%25 Götürü Gider (27.400 x %25) 6.850 TL

Safi İrat (27.400 - 6.850) 20.550 TL

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payı (20.550x%10)* 2.055 TL

Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yap. Bağış ve Yardımlar** 15.000 TL

Katkı Payı ve Bağış ve Yardımlar Toplamı (15.000+2.055) 17.055 TL

Vergiye Tabi Gelir (20.550-17.055) 3.495 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 524,25 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 524,25 TL

Vergiye tabi gelirden yapılacak indirimlerde bazı bağış ve yardımlar ile harcamaların tamamı indirim konusu

yapılabilirken, bazı bağış ve yardımlar ile harcamaların ise beyan edilen gelirin (safi iradın) belirlenen oranına kadar

olan kısmı indirim konusu yapılabilmektedir.

(*) Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak üzere indirim konusu

yapılabilecek yıllık toplam tutarı, beyan edilen gelirin (Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından

ibaret olan mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesinin safi irat satırında yer alan tutar esas alınacaktır.) %10’u

(20.550 TL x %10) olan 2.055 TL’yi aşamayacağından sadece 2.055 TL’lik kısmı indirim konusu yapılabilecektir.

(**) Okul, yurt, sağlık tesisleri ve huzurevleri için genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,

belediyelere ve köylere yapılan bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Bu nedenle örneğimizdeki,

devlete ait huzurevine nakit olarak yapılan 15.000 TL bağışın tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

 

 

Örnek 7:

Arzu YILDIZ, 2010 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 20.000 TL

ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 5.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir.

İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 1.000 TL tevkifat yapılmıştır.

Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini

seçmiştir.

Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı 2010 yılı

için beyan sınırı olan 22.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira

geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı (20.000+ 5.000) 25.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (25.000 - 2.600) 22.400 TL

%25 Götürü Gider (22.400 x %25) 5.600 TL

Vergiye Tabi Gelir (22.400-5.600) 16.800 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 2.920 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 1.000 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 1.920 TL

 

 

Örnek 8:

Hüseyin ÇETİN, sahibi bulunduğu işyerini 2010 yılında basit usulde

vergilendirilen bir mükellefe kiralamış ve 1.600 TL işyeri kira geliri elde etmiştir.

Basit usuldeki mükelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna

uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirlerinde, beyanname verme sınırı

1.090 TL’dir. Hüseyin ÇETİN’in, 1.600 TL tutarındaki işyeri kira gelirinin 2010 yılı

için beyanname verme sınırı olan 1.090 TL’yi aşması nedeniyle tamamı beyan

edilecektir.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi

aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

İşyeri Kira Geliri 1.600 TL

%25 Götürü Gider (1.600 x %25) 400 TL

Vergiye Tabi Gelir (1.600 - 400) 1.200 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 180 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 180 TL

 

Örnek 9:

Murat YILDIRIM, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2010 yılında

24.000 TL konut kira geliri elde etmiştir. Bununla birlikte bir firmada yöneticilik

yapan Murat YILDIRIM, tevkifata tabi olarak iki ayrı işverenden 35.000 TL ve

25.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini

seçmiştir.

Murat YILDIRIM, yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira gelirinin yanında

birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan 25.000 TL beyan sınırı olan

22.000 TL’yi aştığından ücret gelirlerinin tamamını da beyannameye dahil

edecektir.

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Konut Kira Geliri 24.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL

Kalan (24.000 - 2.600) 21.400 TL

%25 Götürü Gider (21.400 x %25) 5.350 TL

Safi İrat (21.400-5.350) 16.050 TL

Ücret Geliri(35.000 + 25.000) 60.000 TL

Beyan Edilen Gelirler Toplamı (60.000 + 16.050) 76.050 TL

Vergiye Tabi Gelir 76.050 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 20.637,50 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 20.637,50 TL

 

16. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN

DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması

halinde kullanılacak ek föy;

³³ Beyanname bir örnek doldurulacaktır.

³³ Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile

doldurulacaktır.

³³ Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen

gösterilecektir.

³³ Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.

³³ Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.

³³ Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak

yazılacaktır.

³³ Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini,

https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak

dolduracaklardır.

 

 

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR

AKBANK T.A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

CITIBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

EUROBANK TEKFEN A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş.

FORTISBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

 

Kaynak:gib.gov.tr adresinde GMSİ beyanname düzenleme Klavuzu