E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Torba Yasa İle İlgili Akla gelen sorular

 

Torba Yasa İle İlgili Akla gelen sorular

SORU :  Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?
CEVAP :  Yasayla, belediye ve gümrük vergileri dahil, tüm vergiler, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerine olan elektrik,
                     belediyelere olan su ile oda ve borsalara olan aidat borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik cezaları,
                     öğrenim kredisi borçları ve TRT'nin elektrik payı ve bandrol ücretinden kaynaklı alacakları da kapsamda.
   
SOUR :  Vergi Affı hangi cezaları  ve hangi tarihe kadarki cezaları kapsar.
CEVAP : 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
                    gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 
                    2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım,  büyükşehir belediyelerinin 
                   su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
   
SORU : Vergi Affından kimler yararlanabilir kimler yararlanamaz?
CEVAP:  Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları ,açılmış davalardan vazgeçmeleri 
  gerekiyor.
   
SORU : Vergi Affında ödeme planın ne şekilde olacak?
CEVAP: Ödenmemiş vergiler TEFE / ÜFE oranına gecikme zammı ilave edilerek bulunan tutar 
  18 aya kadar 2'şer ay arayla taksitlendirilerek ödenecektir.
   
SORU : Vergi Affından erken emeklilik varmı?
CEVAP : Erken emeklilikle ilgili herhangi bir düzenleme  vergi affında yok .
   
SORU :  Meslek belgesi veya  diploması olmayan düz işçiyi  işe alan iş adamına Vergi Affında sağlanan bir avantaj var mı? 
CEVAP : Vergi Affı yasası, genç işçi istihdamı olarak adlandırılan ve geçtiğimiz 
  yıllarda uygulanan istihdam teşvikinin kapsamını genişletiyor. Ve uygulama 
  süresini de 31 Aralık 2015 tarihine uzatıyor.
  Getirilen istihdam teşvikiyle, mesleki yeterlilik belgesi ile mesleki ve teknik 
  koşullarda işe alan işadamlarının, 54 aya kadar süre ile, işveren prim
  hissesinin tamamının işsizlik sigortası fonundan karşılanarak, istihdam teşvik ediyor.
  Ancak, mesleki yeterlilik belgesi olmayanları işe alan işadamları da teşvikten 
  mahrum bırakılmadı. Söz konusu teşvikten yaralanmanın şartları şöyle;
  -İşe alınanlar 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkek veya 18 yaşından büyük kadın olacak, 
      İşe alınan işe alındığı tarihten önceki son 6 ay içinde SGK’ ya prim ve hizmet belgesi ile bildirilmemiş (6 aydır işsiz olan) olacak,
  -İşletmede son altı ayda çalışan ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınacak,
  Belirtilen şartları taşıyan işsizleri işe alan işadamının,  24 ay boyunca bu kişiler nedeniyle katlandığı sigorta primi 
  işveren hissesi, işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
  -Bu kişileri İŞKUR’ kayıtlı işsizler arasından işe alan işadamının, 30 ay 
  boyunca bu kişiler nedeniyle katlandığı sigorta primi işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak 
  *18 yaşından büyük işsizlerin(üst yaş sınırı aranmıyor) işe alınmasında ise, 6 ay süresince işveren prim hissesi işsizlik 
  sigortası fonundan karşılanacak.  6 ay süresince işveren prim hissesi işsizlik 
 
 
     
 
   
SORU : MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI-
   
CEVAP Matrah artırımına ilişkin uygulama esaslarını da belirleyen Tebliğ Taslağı uyarınca, mükellefler, vergi matrahlarını 
  2006 yılı için en az yüzde 30, 2007 yılı için yüzde 25, 2008 yılı için yüzde 20, 2009 yılı için de yüzde 15 oranında artıracak.
  Stok beyanında da mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, 
  teçhizat ve demirbaşlarını 31 Mayıs 2011 tarihine kadar belirlenen beyanname ve ekinde verecekleri envanter
   listesi ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirecek.
  Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecek.
   
SORU: Vergi Affındn yararlanmak için en son başvuru günü nedir?
CEVAP: 02.05.2011 SON BAŞVURU SÜRESİDİR.
   
  Yasada Bakanlar Kurulu’nun başvuru süresini bir aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.
  Şayet Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanmayı gerekli görürse, o zaman yasadan yararlanabilmek için başvuru 
  süresi Mayıs ayının son gününe kadar uzamış olacaktır. Bakanlar Kurulu’nun bu yetkiyi kullanıp kullanmayacağı 
  yasal başvuru süresi dolmadan önce açıklanacaktır. Ancak burada unutulmaması gereken nokta, başvuru 
  süresinin uzatılması yasa kapsamında birinci taksitin ödeme süresini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğidir. 
  Bunun için kararın bu iki aylık süre içerisinde verilip son günün beklenilmemesinde büyük yarar olacaktır. 
  Çünkü Bakanlar Kurulu süre uzatma yönüne gitse bile buna ilişkin kararını son gün veya çok yakın 
  bir zamanda verecektir. O da ilgili için ciddi bir stres yüklenme anlamına gelecektir. 
  Bu nedenle yasadan yararlanmak için çok acele edilmesine gerek olmadığı gibi ikinci ayın sonunun beklenmesine de gerek yoktur.
   
   
SORU: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar
CEVAP: a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı halde
  işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, 
  aynı nev'iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına   göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak 
  fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.
  Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.
  b) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.
  (2) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
  a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla
  düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
  bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla
  (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı
  bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun
  yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
  b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 
  c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar
  ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
  Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.
  (3) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içerisinde ödenmesi gereken vergilerin 
  ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı
  Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
   
SORU: Torba Kanunu emeklilik yaşını değiştirecek mi ?
CEVAP : Torba Kanun’la emeklilik yaşını değiştiren bir düzenleme yok. Yani Torba Kanun emeklilik yaşını değiştirmiyor. 
  Ayrıca torba kanunda 20 yılını dolduran kadınlarla 25 yılını dolduran erkeklerin erken emekliliğine ilişkin bir düzenleme yok.
   
SORU : Genel Müdürlerin yada diğer çalışanların asgari ücretten sigortalı gösterme durumu nedir?
CEVAP : İşverenler sigortalıların ay içinde çalışma sürelerini, ücretlerini, işe giriş ve çıkış tarihlerini aylık prim ve hizmet 
  belgesi ile e-bildirge üzerinden bildirmektedir.
  Ülkemizde yaygın şekilde genel müdürlerin bile asgari ücretle sigortalı bildirildiği görülmektedir. 
  İşte bunun önüne geçebilmek için sigortalıların mesleklerinin de sisteme kaydedilmesi projesi geliştirildi.
  SGK Başkanlığı, 29/11/2010 tarihinde e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan duyuruda;
  - Sigortalılara ilişkin meslek kodlarını, e-Bildirge ana menüde mevcut “İş-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme”
  ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için bir kereye mahsus olmak üzere sisteme kaydetmeleri gerektiği,
  - Söz konusu işlemlerin yapılmasının, 2010/Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri
  yönünden serbest alan olarak düzenlendiği,
  - Serbest alan olarak yapılan düzenlemeden gerekli verimin elde edilememesi halinde, uygulamanın zorunlu
  alan haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı, açıklanmıştı.
  SGK, özellikle asgari işçilik incelemelerinde ve torba kanunda düzenlenen ilave istihdam teşviklerinde
  sigortalı bazında meslek kodlarını kullanabileceği gibi, bu bilgiler istihdam politikalarının tespitinde de
  kullanılabilecek.
  İlave istihdam teşviki, mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle, mesleki ve teknik eğitim
  veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme
  kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle uygulanacak.
  Daha önce de gazetelerde genel müdürlerin bile asgari ücretten sigortalı olduğu yer almıştı. Dolayısıyla
  herkesin ne iş yaptığı sisteme girildiğinde asgari ücretten genel müdür çalıştırmak bitecek.

 

Soru : Torba Kanunun Hurdaya Ayrılacak Araçlarala  ilgili düzenleme neler var?
Cevap : Trafik siciline kayıtlı ama kişinin elinde olmayan yada araç niteliğini kaybetmiş (kaza yapmış
yanmış) ortada olmayan olsada araca olmaktan çıkmış pek çok araç var.İşte bu araçların eski boçlarından 
büyük oranda kurtulma fırsatı getirildi.Kayıp olan araçların mal sahiplerinin elinde olmadığının kayıp olduğunu
gösteren bir vesika ile trafik sicil bürolarına müracat edilerek ispat ettiği taktirde  tahakkuk etmiş olan
 vergilerinin 1/4 gecikme zamsız ve faizsiz olarak ödendiği taktirde kalan motorlu taşıt vergisinin 3/4 yani 
% 75 gecikme zammının ve gecikme faizinin tamamı silinecek bu halkımızı da bu borçtan kurtarmış olacak .