E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

 

SORU  (1) : Transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç dağıtımı nedir?

CEVAP (1) :

Transfer fiyatlandırması, ilişkili kişiler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının, iktisadi ve ticari koşullar dikkate alınarak nasıl belirlenmesi gerektiği yönünde temel prensipleri ortaya koyan bir kavramdır.

Örtülü kazanç dağıtımı ise kurum kazancının vergilendirilmeden kurum dışına aktarılmasını ifade etmektedir.

 

SORU  (2) : Transfer fiyatlandırması kapsamına giren mükellefler kimlerdir? İşlemler nelerdir?

CEVAP (2) : Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamının gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

SORU   (3) : Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları bakımından transfer fiyatlandırması kapsamındaki işlemler nelerdir?

CEVAP (3) :     

*Alım,

*Satım,

*İmalat ve inşaat,

*Kiralama ve kiraya verme,

*Ödünç para alınması ve verilmesi,

*İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemler


SORU   (4) : Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları bakımından ilişkili kişi kimlerdir?

CEVAP (4) :

Kurumlar Vergisi kanunları açısından;

* Kurumların kendi ortakları,

* Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

* Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

*Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

*Ortakların eşleri,

*Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları

Gelir Vergisi kanunları açısından;

*Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları,

*Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler,

*Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin ortakları,

*Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler

 

SORU   (5) : Emsallere uygunluk ilkesi nedir?

CEVAP (5) : İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir.

 

SORU   (6) : Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespiti nasıl yapılır?

CEVAP (6) : Öncelikle iç emsal karşılaştırmaya esas ölçü olarak alınacaktır. Bu şekilde kullanılan fiyat ya da bedellerin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde dış emsal karşılaştırmada esas alınacaktır.

 

SORU    (7) : İç Emsal nedir?

CEVAP (7) : Mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade etmektedir.

 

SORU    (8) : Dış Emsal nedir?

CEVAP (8) : İlişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade etmektedir.

 

SORU   (9) : Emsal fiyat aralığı nedir?

CEVAP (9) : Aynı yöntemin farklı karşılaştırılabilir kontrol dışı işlem verilerine uygulanmasından veya aynı verilere farklı transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen değişik emsal fiyatların oluşturduğu fiyat dizisini ifade etmektedir.

 

SORU   (10) : Emsal fiyatın tespitinde kullanılabilecek yöntemler nelerdir?

CEVAP (10) :

      1)Geleneksel işlem yöntemleri

          -Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi

          -Maliyet artı yöntemi

          -Yeniden satış fiyatı yöntemi

       2)İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri

           -Kar bölüşüm yöntemi

           -İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi

 

SORU   (11) : Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi nedir?

CEVAP (11) : Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir.

 

SORU   (12) : Maliyet artı yöntemi nedir?

CEVAP (12) : Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder. Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile imal edilen mallara ilişkin işlemlerde, fason imalatlarda ve hizmet tedarikinde uygulanabilecektir.

                        Brüt kar oranı =  Satışlar-Maliyet

                                                      Maliyet

SORU   (13) : Yeniden satış fiyatı yöntemi nedir?

CEVAP (13) : Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade etmektedir. Bu yöntem, özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi ilişkili şirketin satın aldığı mal veya hizmeti ilişkisiz kişilere sattığı işlemlerde kullanılabilecektir.

                        Emsallere uygun fiyat veya bedel =     Yeniden satış fiyatı   

                                                                            1+Brüt satış kar oranı


SORU   (14) :  Kar bölüşüm yöntemi nedir?

CEVAP (14) : İlişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesini esas alan transfer fiyatlandırması yöntemi olup özellikle işlemlerin birbirleriyle iç içe geçtiği ve bağlantılı olduğu veya her bir işlemin ayrı ayrı ele alınmasının zor olduğu durumlarda kullanılabilecektir.

 

 SORU  (15) : İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi nedir?

CEVAP (15) : Mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir.