E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

SSK İşlemlerinin 6111 sayılı Yasaya göre Değerlendirilmesi

 

Konu: Torba Kanunda Sigorta Uygulamaları
Bilindiği üzere 6111 sayılı Kanunun üçüncü kısımı Sosyal Güvenlik Kurumu
uygulamalarını içermektedir.Kanunun 12 nci maddesi kesinlesmis ve 2010 Kasım ayı ile
önceki aylarda tahakkuk ettiği halde ödenmemis olan;
 
- Sigorta primi ,
- Emekli keseneği ve kurum karsılığı,
- İssizlik sigorta primi,
- Sosyal güvenlik destek primi,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi ve eğitime
katkı payı
 
Asıllarının ödeme seklini düzenlemektedir.Bu borçların vadesinden Kanunun
yayınlanlandığı 25 Subat 2011’e kadar geçen süre için TEFE/ÜFE oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde gecikme zammı,gecikme cezası gibi ferilerinden
vazgeçilecektir
 
Yukarıda yer alan borç yapılandırılması için en son 02.05.2011.tarihine kadar
basvurulabilir.İsverenlerce e-sigorta kullanıcı kodu ve sifresi ile internet üzerinden basvuru
yapılacaktır.
 
Ödenecek tutarın ilk taksidi en geç 30.06.2011’ de ödenecektir. Yapılandırılmıs borcun
taksitle ödenmesi halinde vergi ödemesinde olduğu gibi ikiser aylık dönemler halinde en fazla
18 esit taksitte ödeme yapılabilecektir.
Taksitli ödemede 6,9,12,18 esit taksit seçeneği
 
vardır.Taksitli ödeme yapılmak isteniyorsa;
6 esit taksit(12 ay) tercih edilmisse yüzde 5,9
9 esit taksit(18 ay) tercih edilmisse yüzde 7
12esit taksit(24 ay)tercih edilmisse yüzde10
18esit taksit(36 ay)tercih edilmisse yüzde15
Tutarında yeni borcunuza bir ilave ile ödenecektir.
 
Yapılandırılan borçların taksit ödeme süresince cari dönemde tahakkuk edecek
borçları vadesinde ödemeleri sarttır.Ayrıca Yapılandırılmıs borçlarda bir takvim yılında en
fazla iki defa ihlal edilebilecektir.2 veya daha az taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde,ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksidi izleyen ayın
sonuna kadar gecikilen her ay için 618 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.
Vergide olduğu gibi burada vergi alacağından SGK borcuna mahsup imkanı yoktur.
Kesinlesmis prim borçları için yeniden yapılandırmadan yararlanabilmek için dava
açılmaması veya açılmıs davalardan vazgeçilmesi sarttır.
SGK tarafından kesinlesmis idari para cezasının bulunması halinde bu idari para
cezasını % 50 ’sini TEFE /ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarla birlikte ödenecektir.
Alacak asıllarının Kanunun yayınlandığı tarihten önce ödenmis olması halinde
ödenmemis fer’i lerinin % 40 ’ı ödenecek, % 60’ı silinecektir.
30.11.2010 tarihine kadar bitirilmis olan özel nitelikteki insaatlar ile ihale konusu
islere iliskin yapılan ön değerlendirme, arastırma veya tespit sonucunda bulunan eksik isçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları alınacak , bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alınmayacak olup bunların yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanan tutar
ödenecektir.
 
SGK tarafından kesilen ve dava açma süresi geçmemis alacaklar ile dava konusu
edilmis idari para cezalarının % 25 ‘nin TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarın
ödenmesi halinde ve açılmıs davalardan vazgeçilmek sartıyla cezaların %75 ‘inden
vazgeçilmektedir.
 
Torba Kanunda Yer Alan ve Yeni İse Alınacak İsçiler İle 18 Yasından Büyük 29
Yasından Küçük Erkeklerin 18 Yasından Büyük Kadınların İse Alınması İle İlgili
Tesvik :
 
6111 sayılı Kanuna göre 01.03.2011 tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar ise
alınan herbir sigortalı için geçerli olmak üzere isverenlerce ise alınan ve fiilen çalıstırılan
isçilerin
 
1-İse alındıkları tarihten önceki 6 aya iliskin SGK’ya verilen prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dısında olmaları,(Son 6 ayda SGK ‘lı olmaması)
2-Aynı döneme iliskin ise alındıkları isyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer
kosullarıda sağlamak kaydıyla,
 
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime
esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin isveren hisselerine ait tutarı ise
alındıkları tarihten itibaren issizlik sigorta fonundan karsılanacaktır.
Bu maddede belirtilen destek unsuru ve sigorta primleri indirim süreleri söyle
belirlenmistir:
 
a) 18 Yasından büyük ve 29 yasından küçük erkekler , 18 yasından büyük kadınlarda;
- Mesleki yeterlilik sahipleri için 48 ay süre ile yararlanılır.
- Mesleki ve Teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi olan yada Türkiye İs
Kurumunca düzenlenen is gücü yetistirme kurslarını bitirenler için 36 ay süre ile
yararlanılır.
 
- Yukarıdakilerin dısında kalan vasıfsız isçiler için 24 ay süreyle yararlanılır.
b) 29 Yasından büyük erkeklerden mesleki yeterliliğe sahip veya yukarıdaki bu
eğitimi almıs olmaları halinde 24 ay süreyle yararlanılır.
 
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İs Kurumuna kayıtlı issizler
arasından alınması halinde ilave olarak 6 ay süreyle yararlanılır.
 
ç) 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hizmet
hakkıyla SGK’lı olarak çalısmakta iken,01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik
belgesi alanlar veya mesleki veya teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi
bitirenler için 12 ay süreyle yararlanılır.
 
d) 18 yasından büyüklerden (a),(b)ve (d) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İs
Kurumuna kayıtlı issizler arasından alınması halinde 6 ay süreyle yararlanılır.
 
Bunun için;
5510 saylı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde SGK’
ya vermesi ve sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet tutarını yasal süresi içinde
ödenmesi gerekir.Kapsama giren sigortalının ise alındığı is yerinden dolayı SGK ‘ya prim,
idari para cezası ve gecikme zammı cezası borcu bulunmaması sarttır.Yeniden
yapılandırmadan ödemesi devam eden isverenlerin bu prim indirimi hükümlerinden
yararlanmasına engel yoktur.
Bu düzenlemeden yararlanmakta olan isverenlerin aynı dönem içinde 6111 sayılı
Yasanın 38.maddesi ile, 5 puanlık prim indirim hakkından yararlanma imkanları devam
etmektedir.
İhale konusu islerde isverenlere bes puanlık prim indirimi kaldırılmıstır. buna göre
01.03.2011 tarihinden itibaren ihale konusu islerde isverenlere uygulanmakta olan malullük,
yaslılık ve ölüm sigortaları primlerinden bes puanlık indirim uygulamasına son verilmistir.
 
Yılmaz ÖZEL
Yeminli Mali Müsavir