E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

Resim Taboları Alışında Ödenen Vergiler

 

Soru: Kişilerin işyerleri için aldıkları resim tabloları nedeniyle vergileme nasıl olmaktadır.
 
Cevap;
1-Tabloların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun ressam tarafından Kültür Bakanlığından alınan belgelerle ispat edilmesi halinde alışta  %17, aksi halde ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
2-Sözü edilen ressamın faaliyetini mutad ve sürekli olarak sürdürüyor olması halinde ise bahse konu tablo teslimleri katma değer vergisine tabidir.
3-19 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde belirtilen şartların oluşması koşuluyla (ressamın serbest meslek makbuzu düzenlememesi halinde) Şirketinizce satın alınacak tablolar için yapılacak ödeme tutarı üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin şirketiniz tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
4-Tablo teslim eden ressamın faaliyetinin arızi nitelik taşıyor olması halinde teslim dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmayacağından katma değer vergisi açısından sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.
Buna İlişkin Özelge aşağıda yer almıştır.
 
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Usul  Grup Müdürlüğü)
Tarih : 11.12.2007
Sayı    : B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-07-183/5493                                                        
Konu  : Vergi mükellefi olmayan bir ressamdan alınacak tablolar
               için ne tür belge düzenleneceği ile yapılacak ödemeden
               kesilecek vergi oranı hk.. 
…… BİRLİĞİ 
İlgi  : 14.11.2007 tarih ve 149 sayılı yazınız. 
       İlgide kayıtlı yazınızdan; 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi bulunan Birliğinizce, İlçenizde oluşturulacak Kent Müzesinde sergilenmek üzere vergi mükellefiyeti bulunmayan bir ressamdan tablo satın almanız halinde, bunun için gider pusulası, harcama belgesi veya başka herhangi bir belge düzenleyip düzenlemeyeceğiniz ile ressama yapacağınız ödemelerden hangi oranda vergi kesintisi yapacağınız hususlarında bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
     Bilindiği gibi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1 inci maddesi uyarınca Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
     Aynı Kanunun 9’uncu maddesinde; vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, Bakanlığımızın vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği  hüküm altına alınmıştır.
      Konuyla ilgili olarak 04.03.1999 tarih ve 23629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 223 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 21.03.1986 tarih ve 19054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli bir şekilde yapanların gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacağı, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacağı ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 3239 sayılı Kanunla değişik 18’inci maddesi kapsamına giren faaliyetlerde de yukarıdaki hükmün geçerli olacağı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94’üncü maddesinde zikredilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisinin bu kişi ve kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesinin uygun görüldüğü,  ancak serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetlerinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerin tamamının aynı Kanunun 94’üncü maddesine göre, gelir vergisi stopajına tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.
       Ayrıca, bu şekilde işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamına giren işleri yapan kişilerin bu durumunu önceden vergi sorumlusuna bildirmesi halinde  sorumlu tarafından katma değer vergisi tevkifatı yapılacaktır. 18’inci madde kapsamına giren teslim ve hizmetleri 94’üncü maddede sayılan kişi ve kuruluşlar yanında maddede yer almayanlara da yapanlar bu uygulamadan faydalanamayacaktır.
      Buna göre, Birliğinize tablo teslim eden ressamın faaliyetinin arızi nitelik taşıyor olması halinde teslim dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmayacağından katma değer vergisi açısından sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.
      Sözü edilen ressamın faaliyetini mutad ve sürekli olarak sürdürüyor olması halinde ise bahse konu tablo teslimleri katma değer vergisine tabi olacağından,  19 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde belirtilen şartların oluşması koşuluyla (ressamın serbest meslek makbuzu düzenlememesi halinde) Birliğinizce satın alınacak tablolar için yapılacak ödeme tutarı üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Birliğiniz tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekecektir. 
      Öte yandan; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazançlarının Tarifi” başlıklı 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
      Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. ...” hükmüne yer verilmiştir.
      Aynı Kanunun serbest meslek kazançlarında istisnalara ilişkin 18’inci maddesinde; Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.
      Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
      Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
      Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmü bulunmaktadır.
      Bu hükme göre, yapılan çalışmanın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve durumun Kültür Bakanlığından alınacak belgeler ile ispat edilmesi halinde, elde edelin hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanılması  mümkün bulunmaktadır.
      Diğer taraftan, Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş olup, anılan maddenin (2) numaralı bendinde; Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
a)      18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17,
b)      Diğerlerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.
      Buna göre, Birliğinizce satın alınacak tablolar için yapılacak ödemelerden; tabloların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun ressam tarafından Kültür Bakanlığından alınan belgelerle ispat edilmesi halinde %17, aksi halde ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
      Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236’ncı maddesinde, serbest meslek erbabının hasılatları için serbest meslek makbuzu düzenlemek mecburiyetinde olduğu, 234’üncü maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.” denilmektedir.
      Bu itibarla, sözü edilen tabloların satımını yapan ressamın gelir vergisi mükellefi olması halinde elde ettiği hasılatları için serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmektedir. 
     Ancak, 224 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunup eserlerini sadece aynı Kanunun 94’üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlara teslim edenlerin defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır. Aldığı eser ve hizmetleri bu kişiler tarafından düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ile belgelemek zorunda olan mükellefler ise harcamalarını bunlara gider pusulası imzalatmak suretiyle tevsik edeceklerdir.
      Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (d) bendinde “Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;
      1) Faturayı,
      2) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişini,
      3) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Yönetmelik eki Harcama Pusulasını,
      .....
      ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
     Buna göre, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda vergi mükellefleri tarafından kullanılacak belgeler sayıldığından, gider pusulası da Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen bir belge olduğundan, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi birliğinizin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmaması durumunda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge düzenleme mecburiyeti de bulunmayacağından, sözü edilen ressamdan (Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesine göre serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmaması halinde) satın alınacak tablolar için Vergi Usul Kanununa göre gider pusulası düzenleme mecburiyetiniz bulunmamaktadır.
      Bu durumda, sözü edilen ressamdan satın alınacak tablolar için yapılacak ödemeler karşılığında anılan Yönetmelik gereği harcama pusulası düzenlenmesi ve yukarıda yapılan açıklamalara göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
     Ancak, kurumlar vergisi veya katma değer vergisi mükellefiyetinizin bulunması durumunda, söz konusu tabloların alımları karşılığında (anılan ressamın gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaması halinde) Birliğinizce Vergi Usul Kanununa göre gider pusulası düzenleneceği tabiidir.
     Bilgi edinilmesini rica ederim.
Usul ve Tahsilat Müdürlüğü              Atatürk Cad. Kültür Sk. No:3 16010     Osmangazi/BURSA  
Telefon: (0 224) 221 75 50                Faks: (0 224) 222 08 49
e-posta :utbursa@maliye.gov.tr         Elektronik Ağ: www.bursavdb.gov.tr