E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

6111 Sayılı Kanununun Uygulamasına Yönelik Örnekler

 

  

KONU                                   : Kesinleşmiş Alacaklar

İLGİLİ MADDE                  : 6111/2.madde (Gelir Stopaj Vergisinin Yapılandırılmasına İlişkin Örnek)

ÖRNEK-1-                          : 26/1/2008 vadeli 2.500,-TL gelir (stp) vergisi resinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tuta 4.550,11 TL dir.

 

Bu  Kanundan  yararlanmak  üzere  başvuruda  bulunulması  halinde,  vergi  aslına  uygulanan  gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE ayk değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Buna göre, gecikme

zamnın hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre

 

 

 

 

 

Alacak Aslı Tutarı

 

 

 

 

Toplam Gecikme Zammı Oranı

 

 

 

 

 

Gecikme Zammı Tutarı*

 

 

 

 

 

Toplam TEFE/ÜFE Oranı

 

 

 

 

 

TEFE/ÜFE Tutarı*

26/1/2008-24/02/2011

2.500,00

% 82,0043

2.050,11

% 24,7623

619,06

 

* 26/1/2008-24/2/2011 arasındaki süre in hesaplanmıştır.

 

Ödenecek Tutar

Gelir (stp) Vergisi                                                                                          :   2.500,00TL

TEFE/ ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)  :     619,06TL

TOPLAM                                                                                                       :   3.119,06TL

 

Buna göre, örnek olayda 4.550,11-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde

3.119,06-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1.431,05-TL lik bir avantaj sağlamaktadır.


KONU                                   : Kesinleşmiş Alacaklar

İLGİLİ MADDE                  : 6111/2.madde (KDV Borcunun Yapılandırılmasına İlişkin Örnek)

ÖRNEK-2-                          : 24/5/2010 tarihinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucu adına 50.000,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş, ayrıca verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 25/11/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.

 

Mükellef,  10/12/2010  tarihinde  uzlaşma  talebinde  bulunmuş,  9/2/2011  tarihi  uzlaşma  günü  olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma sonucuna göre, vergi dairesince aşıda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir.

 

Katma Değer Vergisi            : 40.000,00 TL

Vergi Ziyaı Cezası                                          :                                    5.000,00 TL

Gecikme Faizi                        :   5.580,00 TL

TOPLAM                             : 50.580,00 TL

 

Mükellefin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, Kanunun yayımlanğı tarih itibarıyla  uzlaşma  sonucu  tahakkuk  eden  alacakların  henüz  ödeme  süresi  geçmemiş  olduğundan, Kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre ödenecek tutar şu şekilde olacaktır.

 

 

Gecikme Faizi

Hesaplanan Süre

 

Alacak Aslı

Tutarı

 

Toplam Gecikme Faizi Oranı

 

Gecikme Faizi Tutarı

Toplam

TEFE/ ÜFE Oranı

 

TEFE/ÜFE Tutarı

26/5/2010-

9/2/2011

 

40.000,00

 

% 13,95

 

5.580,00

 

% 2,06

 

824,00

 

Buna göre, örnek olayda 50.580,00-TL ödenmesi gerekirken, Kanundan faydalanılması halinde

40.824,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 9.756,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır.

 

KONU                                   : Kesinleşmiş Alacaklar

İLGİLİ MADDE                  : 6111/2.madde (Geçici Vergi ve Buna İlişkin gecikme Zammının Yapılandırılmasına İlişkin Örnek)

ÖRNEK-3-                          : Ocak, Şubat, Mart/2009 gici vergilendirme dönemine ilişkin 7.400,- TL kurum gici vergi tahakkuk etmiştir. Ancak mükellef 17/5/2009 vadeli kurum geçici vergi borcunu ödememiştir. Söz konusu vergi borcu mükellefin kurumlar vergisi beyannamesini, beyanname verme süresi erisinde vermesi nedeniyle, 1/4/2010 tarihinde terkin edilmiş ve 1.800,05 TL gecikme zammı hesaplanmıştır.

 

Mükellefin  gecikme  zammı  borcuna  karşılık  vergi  dairesince  10/8/2010  tarihinde  350,-TL  cebren tahsilat yapılşr.

 

Mükellefin,  6111  sayılı  Kanundan  yararlanmak  in  başvuruda  bulunması  halinde  kurum  geçici vergisinin vade tarihinden terkin edildiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı tutarı yerine TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Bu durumda uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı % 6,6742’dir. Toplam TEFE/ÜFE tutarı ise (7.400 x % 6,6742 =) 493,89 TL olacaktır.

Mükellefin gecikme zamna karşık hiç ödeme yapmamış olması halinde, Kanun kmünden yararlanmak için ödemesi gereken tutar 493,89 TL’dir.

 

Ancak, mükelleften Kanunun yayımlanğı tarihten önce gecikme zammına karşılık 350,-TL tahsilat yaldığından; 6111 sayılı Kanuna göre ödemesi gereken TEFE/ÜFE tutarından, daha önce ödenen gecikme zammı tuta çıkarılarak tahsili gereken TEFE/ÜFE tutarı bulunacaktır.

 

Buna göre, ödenecek TEFE/ÜFE tutarı; (493,89 - 350=) 143,89 TLdir.

 

Buna  göre,  örnek  olayda  (1.800,05-350,00=)  1.450,05 TL’nin  ödenmesi  gerekirken,  Kanundan faydalanılması halinde 143,89-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 1.306,16-TL lik bir avantaj sağlamaktadır.


KONU                                   : Kesinleşmiş Alacaklar

İLGİLİ MADDE                  : 6111/2.madde (Özel Usulsüzlük Borcunun Yapılandırılmasına İlişkin Örnek)

ÖRNEK-4-                          : Mükellefe, yaptığı satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 160,-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 3/5/2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kesilen ceza itirazsız kesinleşmiştir.

 

Mükellefin,  6111  sayılı  Kanundan  yararlanmak  için  başvuruda  bulunması  halinde  160,-TL  özel usulsüzlük cezasının % 50’sine isabet eden (160 x %50=) 80,-TL ödemesi gerekecektir.

 

Buna  göre,  örnek  olayda  160,00-TL  ödenmesi  gerekirken,  Kanundan  faydalanılması  halinde

80,00-TL ödenecek olup, bu durum mükellefe 80,00-TL lik bir avantaj sağlamaktadır.


KONU                                  : Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

İLGİLİ MADDE                : 6111/3.madde (25.02.2011 tarihi itibariyle mahkemece karar verilmemiş olması  durumuna ilişkin örnek)

ÖRNEK-5-                          : X A.Şnin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; 10.000- TL katma değer vergisi 10.000 TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi 03.02.2010 tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Mükellef Kurum, z konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup kanunun yayımlandığı tarih itibariyle herhangi bir karar taraflara tebliğ edilmemiştir.

 

Kanunun 3 ncü maddesinden yararlanmak üzere 08.03.2011 tarihinde başvuruda bulunan kellefin,  vergi  aslının  %  50  si  olan  5.000- TL. ile birlikte ÜFE  değişim  oranları  esas  alınarak belirlenen tutar olan 2.324,05-TL toplamı 7.324,05 TL’nin kanunda öngörülen re ve şekilde ödemesi halinde*  verginin kalan % 50 si (5.000TL) ile gecikme zammı(1.878,40-TL), gecikme faizi (5.835,00- TL), vergi ziyaı cezası (10.000-TL) ve  bu cezaya uygulanan gecikme zammının (1.878,00-TL) toplamı olan 24.591,40-TL. nin tahsilinden vazgilecektir.

* Mükellef ödeme planına bağlanan borcunu peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak, 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.

 

 

KONU                                  : Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

İLGİLİ MADDE                 : 6111/3.madde (25.02.2011 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kara olması durumuna ilişkin örnek)

ÖRNEK-6-                          : X A.Şnin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; 10.000- TL katma değer vergisi  10.000 TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi 03.02.2010 tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Mükellef Kurum, z konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi davanın kabulü ile tarhiyatın terkinine karar vermiştir. Vergi Dairesi söz konusu mahkeme kararına karşı 03.01.2011 tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuş, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle bu başvuruyla ilgili herhangi bir karar  taraflara ulaşmaşr.

 

Mükellef Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere 10.03.2011 tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur.

 

Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar tarhiyatın terkinine ilişkin olduğundan, vergi aslının % 20’si olan 2.000TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 483-TL topla 2.483,48 TLnin kanunda öngörülen re ve şekilde* ödenmesi halinde, verginin % 80i (8.000-TL) ile gecikme zammı(1.873-TL) ve gecikme faizi (5.875-TL) ile vergi ziyaı cezası(10.000-TL) ve bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının(1.873-TL) toplamı olan 27.581-TL nin  tahsilinden vazgilecektir.

 

*Mükellefin ödeme planına bağlanan tuta pin veya seçimlilik haknı kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.


KONU                                  : Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

İLGİLİ MADDE                 : 6111/3.madde (25.02.2011 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik kara olması durumuna ilişkin örnek)

ÖRNEK-7-                          : X A.Şnin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda; 10.000- TL katma değer vergisi  10.000 TL vergi ziyaı cezası tarhiyatı önerilmesi üzerine tanzim olunan vergi/ceza ihbarnamesi 03.02.2010 tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Mükellef Kurum, z konusu vergi/ceza ihbarnamesini vergi mahkemesi nezdinde dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yalan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurum söz konusu mahkeme kararına karşı 24.12.2010 tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuş, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle bu başvuruyla ilgili herhangi bir karar  taraflara ulaşmaşr.

 

Mükellef Kanunun 3/(2-b) maddesinden yararlanmak üzere 10.03.2011 tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur.

 

Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karar tarhiyatın tasdikine ilişkin olduğundan tasdik edilen verginin tamamı olan 10.000-TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas alınarak belirlenen tutarı olan 2.619,00 -TL   toplamı 12.619,00-TL nin, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde*, gecikme zammı( 1.873-TL) ve gecikme faizi (5.835-TL) ile vergi ziyaı cezası(10.000,00-TL) ve bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının(1.873-TL) toplamı olan 19.581-TL nin tahsilinden vazgilecektir.

 

*Mükellefin ödeme planına bağlanan tuta pin veya seçimlilik haknı kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.


KONU                                 : Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları

İLGİLİ MADDE                : 6111/3.madde (25.02.2011 tarihinden önce verilmiş en son kararın kısmen bozma kararı olması durumuna ilişkin örnek)

ÖRNEK-8-                         : X A.Şnin Ocak/2008 vergilendirme dönemi hesaplarının katma değer vergisi nünden incelenmesi  sonucunda  düzenlenen  vergi inceleme raporunda;10.000-  TL  katma  değer  vergisi 10.000-  TL  vergi  ziyaı  cezası  tarhiyatı  önerilmesi  üzerine  tanzim  olunan  vergi/ceza  ihbarnamesi 03.02.2010 tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Mükellef  Kurum,  söz  konusu  vergi/ceza  ihbarnamesini  vergi  mahkemesi  nezdinde  dava konusu yapmış olup, Vergi mahkemesi yalan tarhiyatın tasdikine karar vermiştir. Mükellef kurumca söz konusu mahkeme kararına karşı 24.12.2010 tarihinde temyiz başvurusunda bulunulmuş, Danıştay, tasdike ilişkin  vergi  mahkemesi  kararının  bozulmasına  vermiştir.  Danıştay  kararı  24.02.2010 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir.

 Mükellef Kanunun 3/1 maddesinden yararlanmak üzere 15.03.2011 tarihinde vergi dairesine başvuruda bulunmuştur.

 

Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş   en son karar, bozma kararı olduğundan; vergi aslının % 50'si olan 5.000-TL ile birlikte ÜFE değişim oranları esas anarak belirlenen tutarı olan 2.324,05-TL toplamı 7.324,05-TL nin, kanunda öngörülen re ve şekilde ödenmesi halinde*, verginin kalan %50 si olan 5.000,00-TL, vergi ziyaı cezası (10.000,00-TL), vegi asna mahkeme kararının tebliğ tarihine kadar uygulanan gecikme faizi, vade tarihinden itibaren vergi aslı ve vergi ziyaı cezası için uygulanan gecikme zammının(toplam 24.591-TL nin) tahsilinden vazgeçilecektir.

 

*Mükellefin ödeme planına bağlanan tutarı peşin veya seçimlilik hakkını kullanarak 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmaktadır.


KONU                                 : Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

İLGİLİ MADDE                : 6111/5.madde ( Kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilen beyannamelere ilişkin örnek)

ÖRNEK-9-                         : AB Ltd. Şti. Eyl/2009 dönemi KDV beyannamesini kanuni süresinde  vermemiştir. Mükellef, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinden yararlanarak Eyl/2009 dönemi KDV beyannamesini elektronik ortamda 09.03.2011 tarihinde pişmanlıkla vermiştir.

 

AB  Ltd.  Şti.  ye  beyannamenin  kanuni  resinde  verilmemesi  nedeniyle  1.000  TL.  özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

 

Eyl/2009 dönem beyannamesine göre ödenmesi gereken 10.000 TL. katma değer vergisinin tamamı ile 3.076,42 TL. pişmanlık zammı yerine Kanunun yayım tarihine kadar (25.02.2011) ÜFE ayk değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar olan 1.318,10 TL. nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde (*) ödenmesi halinde; 3.076,42 TL. tutarındaki pişmanlık zammı ile 1.000 TL. özel usulsüzlük cezasının tahsilinden vazgilecektir.

 

(Yapılandırılan                       borçların    Kanun    hükümlerine   göre   ödenmemesi     halinde   pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağı tabiidir.)

 

(*) Mükellefin ödeme planına bağlanan borcunu peşin veya seçimlik hakkı kullanarak  36 aya kadar 18 eşit taksitte ödemesi mümkündür.


KONU                                  : Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar