E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2011/4

 

  

Tarih 21/04/2011
Sayı B.07.1.GİB.0.20.36-110-[3630-2]-39289
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.20.36-110-[3630-2]-39289                                                      21/4/2011

Konu   :

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2011/4) 

....................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

....................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uygulaması ile ilgili aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamında İşlemleri Bulunan Mükelleflerde Katma Değer Vergisi Artırımı

1.1. İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamında İşlemleri Olmakla Birlikte Bütün Dönemlerde Hesaplanan Katma Değer Vergisi Beyanı Bulunan Mükellefler

6111 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında; ilgili takvim yılı içinde vermesi gereken KDV beyannamelerinin tamamını vermiş olan mükelleflerin, bu beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV toplamını, ilgili yıl için öngörülen artırım oranıyla çarpmak suretiyle artırım tutarını hesaplayacakları, KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17 nci maddelerine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükelleflerde artırıma esas tutarın belirlenmesinde tecil edilen vergilerin hesaplanan KDV toplamından düşüleceği hükme bağlanmıştır.

İlgili yıl içindeki dönemlere ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tamamını vermiş olan, bu beyannamelerin tamamında "tecil edilebilir KDV" tutarı düşüldükten sonra hesaplanan KDV yer alan, aynı zamanda bu dönemlerin tamamında veya bir kısmında istisna veya tecil-terkin kapsamında işlemleri de bulunan mükelleflerin katma değer vergisi artırımı sözü edilen fıkra hükmüne göre yapılacaktır.

Buna göre, artırımda bulunmak istedikleri yılda vermeleri gereken beyannamelerin tamamını vermiş ve bütün beyannamelerde hesaplanan KDV (tecil edilebilir KDV tutarından fazla hesaplanan KDV) beyan etmiş mükellefler beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV tutarlarını toplayacak, bu toplamdan "tecil edilebilir KDV" tutarlarını düşecek, kalan tutara ilgili yıl için öngörülen artırım oranını uygulamak suretiyle artırım tutarını hesaplayacaklardır. Bu kapsamdaki mükellefler 6111 sayılı Kanunun 7/2-c maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek ve gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şartı aranmayacaktır.

1.2. İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamında İşlemleri Olmakla Birlikte Bazı Dönemlerde Hesaplanan Katma Değer Vergisi Beyanı Bulunan Mükellefler

İlgili yıla ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tamamını vermiş, bu beyannamelerin sadece bir kısmında hesaplanan KDV beyanı bulunan, diğerlerinde "istisna kapsamındaki işlemler nedeniyle" hesaplanan KDV bulunmayan veya sadece "tecil-terkin kapsamındaki işlemler nedeniyle" hesaplanan KDV bulunan mükelleflerin vergi artırımı için 6111 sayılı Kanunun 7/2-c maddesi uyarınca karşılaştırma yapmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı yapmadan katma değer vergisi artırımından faydalanmaları mümkün değildir. 

Bu şartları taşıyan mükellefler, ilgili yılda hesaplanan KDV bulunan beyannamelerindeki hesaplanan KDV tutarlarını toplayacak, bu toplamdan "tecil edilebilir KDV" tutarını düşecek, kalan farka ilgili yılın artırım oranını uygulamak suretiyle karşılaştırmaya konu ilk tutarı elde edeceklerdir. Bu tutar, gelir veya kurumlar vergisi matrah artırım tutarının %18'i ile karşılaştırılarak büyük olan tutar, katma değer vergisi artırım tutarı olarak dikkate alınacaktır.

2. İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamındaki İşlemleri Dışındaki Nedenlerle Beyannamelerinde Hesaplanan Katma Değer Vergisi Bulunmayan Mükelleflerde Katma Değer Vergisi Artırımı

Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yılda işlemlerinin bulunmaması veya işlemlerinin tamamının verginin konusuna girmemesi gibi nedenlerle beyannamelerinde hesaplanan KDV bulunmaması söz konusu olabilmektedir.

İlgili yıl içindeki dönemlere ilişkin vermeleri gereken bütün beyannamelerini vermiş olan ve hiçbir dönemde bahse konu nedenlere bağlı olarak hesaplanan KDV çıkmayan mükelleflerin katma değer vergisi artırımı, 6111 sayılı Kanunun 7/2-c maddesine göre yapılacaktır. Buna göre, söz konusu mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunacak ve matrah artırım tutarının %18'ini katma değer vergisi artırımı olarak dikkate alacaklardır.

Mükelleflerin, artırımda bulunacakları yıl içindeki dönemlere ilişkin verdikleri beyannamelerin bir kısmında hesaplanan vergi bulunuyor, diğer kısmında bu bölümde belirtilen nedenlerle hesaplanan KDV yer almıyorsa katma değer vergisi artırımı, 6111 sayılı Kanunun 7/1 inci maddesine göre yapılacaktır. Buna göre, sözü edilen mükellefler, hesaplanan KDV bulunan beyannamelerinde yer alan hesaplanan KDV tutarlarını toplayacak, çıkan toplama ilgili yıl artırım oranını uygulamak suretiyle katma değer vergisi artırım tutarını hesaplayacaklardır. Bu şartları taşıyan mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırma ve karşılaştırma yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

3. Kapsam

Bu İç Genelgedeki açıklamalar, ilgili yıl içindeki dönemlere ilişkin vermesi gereken beyannamelerin tamamını vermiş olan mükellefler bakımından geçerlidir. Beyannamelerinin tamamını veya bir kısmını vermemiş olan mükellefler, "1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliği"nin (VI/D) bölümündeki açıklamaları da dikkate almak suretiyle katma değer vergisi artırımında bulunacaklardır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

      Mehmet KİLCİ

Bakan a.

       Gelir İdaresi Başkanı