E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

2012 Cezalar,İstisnalar, yeni hadler,

 

 
 
VERGİ USUL KANUNDA BELİRLENEN YENİ HADLER ;
 
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
770
 
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
770
 
 
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
180
88.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
180
 
 
8.800
88.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
180
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
4.000
 
GELİR VERGİSİ KANUNDA BELİRLENEN YENİ HADLER ;
 
-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı;
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2012 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 
-Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı;
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11.70 TL olarak tespit edilmiştir.
 
-Sakatlık İndirimi Tutarları;
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 770 TL, ikinci derece sakatlar için 380 TL, üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir.
 
- Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar;
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5.000 TL, diğer yerlerde 3.500 TL olarak uygulanacaktır.
 
- Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.800 TL olarak tespit edilmiştir.
 
  
- Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 20.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 
-Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.290 TL olarak tespit edilmiştir.
 
- Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
10.000 TL'ye kadar % 15
25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası % 20
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin
25.000 TL'si için 4.500 TL), fazlası % 27
58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde
88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL), fazlası % 35
 
-ÖTV
-Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2012 tarihinden itibaren 37,00-TL olarak uygulanacaktır
 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ;
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 23 Kuruş, diğer belediyelerde 18 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
Buna göre 2012 YILINDA büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
2.750
2.125
1.750
1.375
1.125
2. Grup
1.750
1.312
1.000
825
687
3. Grup
1.125
875
687
550
437
4. Grup
550
437
325
275
212
5. Grup
325
275
187
175
137
6. Grup
175
137
96
81
58
7. Grup
58
47
32
28
22
 
   
A. I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve
yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
480,00
335,00
189,00
142,00
52,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
768,00
576,00
335,00
237,00
92,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.352,00
1.059,00
624,00
381,00
149,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.129,00
1.642,00
965,00
576,00
229,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.194,00
2.320,00
1.449,00
867,00
345,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
4.452,00
3.873,00
2.421,00
1.304,00
480,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
6.780,00
6.101,00
3.676,00
1.836,00
675,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
10.658,00
9.204,00
5.422,00
2.421,00
965,00
4001 cm³ ve yukarısı
17.443,00
13.080,00
7.747,00
3.484,00
1.352,00
 
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
92,00
71,00
52,00
34,00
15,00
251 - 650 cm³ e kadar
189,00
142,00
92,00
52,00
34,00
651 - 1200 cm³ e kadar
480,00
286,00
142,00
92,00
52,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.159,00
768,00
480,00
381,00
189,00
 
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
576,00
381,00
189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
768,00
480,00
286,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.159,00
768,00
480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.449,00
867,00
381,00
26 - 35 kişiye kadar
1.739,00
1.449,00
576,00
36 - 45 kişiye kadar
1.935,00
1.642,00
768,00
46 kişi ve yukarısı
2.320,00
1.935,00
1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar
518,00
345,00
170,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.043,00
606,00
345,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.565,00
1.304,00
518,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
1.739,00
1.477,00
694,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.088,00
1.739,00
1.043,00
20.001 kg ve yukarısı
2.612,00
2.088,00
1.215,00
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.010 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gel
en intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Matrah
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk 180.000 TL için
1
10
Sonra gelen 400.000 TL için
3
15
Sonra gelen 880.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.700.000 TL için
7
25
Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan bölümü için
10
30