E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

2012 DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
(34,50 TL)
2. Sulhnameler
(34,50 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(193,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, 
ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(34,50 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarınher türlü ihale kararları
(Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
(12,15 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)
(7,20 TL)
ac) İyda senedi
(1,35 TL)
ad) Taşıma senedi
(0,60 TL)
b) Konşimentolar
(7,20 TL)
c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(12,15 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar
(26,65 TL)
bb) Gelir tabloları
(12,95 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(12,95 TL)
c) Barnameler
(1,35 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
(5,40 TL)
e) Ordinolar
(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(5,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
 nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve 
ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış 
veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve 
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.)
 (Yürürlük: 6.6.2008) verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına
 açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye 
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (avans olarak ödenenler dahil) için 
(Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
(Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere 
verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(34,50 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
(46,10 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
(22,85 TL)
bd) Muhtasar beyannameler
(22,85 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
(22,85 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(46,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(17,00 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(17,00 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar 
beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
(27,10 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtl

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2012 tarihinden itibaren

uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden

değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2012 tarihinden itibaren 1.379.775,30 Türk Lirası olmuştur.