E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

KDV TEVKİFAT ORANLARI 2012

 

Yılmaz ÖZEL
Yeminli Mali Müşavir
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUYURU
Sayı:2012/08
 
Konu: KDV tevkifat uygulanmasına ve bu uygulamadan
             doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi
 
Neslişah Mahallesi
Vatan Caddesi Emlakbank
Konutları F-1 Blok Daire 13
FATİH – İSTANBUL
Tel: (212) 521 3598
Fax: (212) 5213079
 

14.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri no’lu KDV Genel Tebliğiyle, tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. Tebliğ ile tevkifat uygulamasına ilişkin daha önce yürürlükte bulunan bütün Tebliğler/Tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Tevkifat uygulamasına ilişkin olarak 117 seri no’lu KDV Tebliğiyle yapılan düzenlemeler, 1 mayıs 2012 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir.
Yeni düzenlemeler şöyledir.
1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan mal ve hizmet tesliminde tevkifat uygulaması zorunlu olup ihtiyari değildir.
 
2)Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
 
3) Tam tevkifat uygulaması; İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.Bu işlemler ise;
 
 • İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler,
 • Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
 • Kiralama işlemleri,
 • Reklâm verme işlemleri.
 
4) Kısmi tevkifat : İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için Tebliğde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.
 
5) Tevkifat uygulayan alıcının tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 no’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
6) Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar aşağıdaki gibidir:
 
 • Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
 • KDV mükellefi olsun olmasın;
a) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
b) Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
c) Döner sermayeli kuruluşlar,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
e) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
f) Bankalar,
g) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
j) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
k) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.
 
7) Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve tevkifat oranları aşağıdaki gibidir:
 
-Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ile etüt-proje hizmetleri (2/10)
-Tek başına yapılan etüt, plan-proje hizmetleri ile danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler (9/10)
-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (5/10)
 • Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (5/10)
 • İşgücü temin hizmetleri (9/10)
 • Yapı denetim hizmetleri (9/10)
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (5/10)
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (9/10)
 • Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri (9/10)
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (7/10)
 • Servis taşımacılığı hizmeti (5/10)
 • Baskı ve basım hizmetleri (5/10)
 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara yapılan ve yukarıda belirtilmeyen diğer hizmetler (5/10)
 • Külçe metal teslimleri (7/10)
 • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi (7/10)
 • Hurda ve atık teslimi (9/10)
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi (9/10)
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri (9/10)
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi (9/10).
 
8) KDV’den istisna olan teslim ve hizmetler ile tecil-terkin uygulanan ihraç kayıtlı ve dahilde işleme rejimi kapsamındaki teslimlerde tevkifat yapılamaz.
 
9) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aştığı takdirde, tevkifat yapılacaktır.
 
10) Tevkifata tabi işlemler için düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilmelidir.
 
11) Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından (genel bütçeli idareler hariç), tevkifata tabi işlemin meydana geldiği vergilendirme dönemine ait 2 no’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir.
 
12) Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır.
 
13) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin, ilgili dönem 1 no.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kısmında “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ve “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna kayıt yapılır.
 
14) Mal iadelerinde düzeltme, işlemi hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.
 
15) Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın fatura düzenlenerek KDV üzerinden  tevkifat uygulanacaktır. Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden satıcıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanması gerekmektedir. Matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilerek. 1 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.
 
16) Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 no.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunlu olup  tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.
 
* İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır.
 
*İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.
 
*Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. 2 no’lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de mahsup edilebilecektir.
 
17) Kısmi tevkifat uygulanan;
 
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Servis taşımacılığı hizmeti,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,
 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
 • Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler,
 • Külçe metal teslimleri,
 • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi
 
ile ilgili 2.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme veya YMM raporu aranılmadan, 2.000 liranın üzerindeki iade talepleri ise vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile yerine getirilir.
 
*İade alacağının tamamının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin talep edilmesi halinde,alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini gösteren noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılacaktır.
 
*İade alacakları, her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı talep edilecektir. Ancak , her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak dilekçede belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi  ile birden fazla döneme ilişkin iade alacağının aynı dilekçe ile istenmesi mümkündür.
 
18) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 no.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
 
19) Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil olarak sorumlu tutulmayacaklardır.