E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

MÜSTASİL ALIMLARINDA TEVKİFAT

 

Sosyal Güvenlik Kurumu son günlerde yapılan kanuni düzenlemeler ile % 1'mi % 5'mi kesinti yapılacağı konusunda oluşlan tereddütleri gidermek için açıklama yaptı. İlgili açıklama aynen aşağıya alınmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
Tarih:18/04/2012
Sayı   : B.13.2.SGK.0.12.03.00/309                                                                                   
Konu :  Kesinti oranı
 
 
e-POSTA
2012- 9
 
 
             Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı88 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir”hükmüne yer verilmiştir.

          12.05.2010 tarih ve 27579 sayılıResmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme”başlıklı108 inci maddesinin beşinci fıkrasındaiseKurum, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralıalt bendi kapsamında sigortalıolarak tescil edilmişolanların prim borçlarını, diğer tahsilat yollarıdışında, sattıklarıtarımsal ürün bedellerinden borçtutarınıgeçmemek kaydıyla %5 oranında kesinti yaptırmak suretiyle tahsil eder. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıtebliğile belirler.”hükmüyer almaktadır.

            Yine aynı Yönetmeliğin “2926 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Bu Yönetmeliğin 108 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, tarımsal ürün bedellerinden yapılacak tevkifata ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, 26/3/1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri Nolu Uygulama Tebliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine göre işlem yapılır.” demek sureti ile de bu tebliğin Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin halen yürürlükte olduğu belirtilmektedir.

            Anılan hükümler doğrultusunda,kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben %5 oranında kesinti yapmaları gerektiği sonucuna varılmış ve husus 2012/6 sayılı e-posta talimatıyla 06.03.2012 tarihinde İl Müdürlüklerimize duyurulmuştur.

            Ancak, 17.04.2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 nci maddesinin beşinci fıkrası “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” şeklinde değiştirilmiştir.

            Görüleceği üzere, 17.04.2012 tarihinde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile kesinti oranını % 5’e kadar belirlemeye Kurumun yetkili olduğu ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Kurumca yayımlanacak tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

            Tarımsal ürün bedellerinden yapılacak kesinti işlemlerine ilişkin tebliğ çalışmaları devam etmekte olup, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin, 17.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni tebliğ yayımlanıncaya kadar tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben %1 oranında kesinti yapmaları gerekmektedir.
 
            Bilgi edinilmesini, uygulamanın bundan böyle yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini teminen konunun ilinizdeki kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların üst birliklerine duyurulmasını rica ederiz.
 
 
Sigortalılar Prim Daire Başkanlığı