E-mail: Şifre :
Haberler
Makale detayını görebilmek için Lütfen Üye olunuz...!

7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı

 

 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı

 

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik açıklamalar söz konusu tebliğ taslağının konusunu oluşturmaktadır.

a) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları   01.01.2013 tarihinden itibaren iştirak kazancı kabul edilerek kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

b) Kurumlar Vergisi Kanunun 2’nci fıkrasında belirtilen yabancı fonların, portföy  yöneticisi şirketler aracılığıyla, organize bir borsada işlem görsün veya görmesin;

- Her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı

- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi

- Varant, Döviz,

- Emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi

- Kredi ve benzeri finansal varlıklar

- Kıymetli maden borsalarında yapılan emtia,

İşlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için belirli şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların işyeri veya iş merkezi kabul edilmeyecektir.

(Türkiye’de bulunan taşınmazlar, aktif büyüklüğünün %51’inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, nakdi uzlaşmayla sonuçlananlar dışında emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri ve bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Portföy yöneticisi şirketlerin, bu fonların daimi temsilci sayılmamaları ve iş yerlerinin de fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmemesi için aşağıda yer alan şartların tamamı sağlanmalıdır.

-          Fon adına tesis edilen işlemler portföy yöneticisi şirketlerin mutat faaliyetleri arasında yer almalı

-          Yabancı fon ile portföy yöneticisi şirket arasındaki ilişkinin bağımsız olarak faaliyet gösteren kişilerdeki gibi olması

-          Portföy yöneticiliği hizmeti karşılığı alınacak bedelin emsale uygun olması ve transfer fiyatlandırması raporunun (KV beyan döneminde) Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesi

-          Portföy yöneticisi şirketin, yabancı fon üzerindeki hak sahipliği oranının %20’yi aşmaması

Yukarıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla portföy yöneticisi şirketin yabancı fondaki pay sahipliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Yabancı fondan portföy şirketine ücret, teşvik, prin vb ödemeler her halukarda kurum kazancına dahil edilecektir. Hak sahipliği oranı %20’yi aşarsa ilgili fondan elden edilen kazancın tamamı vergilendirilir…

            Portföy yöneticisi şirket, fonun katılımcı ve kurucuları arasında doğrudan veya dolaylı olarak tam mükellef gerçek kişi ve kurumların kazanç payının %5’i geçmesi durumunda, tam mükellef gerçek kişi fonun kurucu ve katılımcıların tamamının Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. (Portföy yöneticisi şirketin bu konuda müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.)

c) Kurumlar vergisi kanunun 10’ncu maddesinde yapılan değişiklik ile Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde olan dini tesislerin yaptırılması veya mevcut tesislere yapılacak bağış ve yardımların tamamı kurumlar vergisi kazancından indirilebilecektir.

d) 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Türkiye Yeşilay Cemiyetine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir. Ayni bağış ve yardımlar ise kurum kazancının %5 ile sınırlı indirilebilecektir.    

e) Girişim Sermayesi Fonu

            Girişim sermayesi fonunun kurumlar vergisi dönem kazancından indirilebilmesi için;

-          Ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu ve özsermayenin %20’sini aşmamalıdır. (İki şart birlikte gerçekleşmelidir.)

-          Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması

-          Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

 

İndirim tutarının Hesaplanması :

[Ticari Bilanço Karı (zararı) +KKEG – Geçmiş Yıl Zararları – Tüm indirim ve İstisnalar]

Fon hesabına alınma işlemi, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Söz konusu yatırım yapılmaması halinde tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile aranır. Ayrılan fon tutarları her yıl ayrı izlenecek toplamda özsermayenin %20’sini geçemeyecektir.

Girişim sermayesi olarak ayrılan fonun;

-işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, başka hesaba nakli, mükelleflerce işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi hallerinde bu işlemin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin vergiye tabi tutulur.

f) Türkiye’den Yurt dışı mukimi kişi ve kuruluşlara verilen hizmetler:

            Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle, ilgili bakanlığın izin ve denetimine bağlı olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir. (15.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere….)

            İndirimden Faydalanma Şartları

-          İlgili şirketin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konusu ile sunulan hizmet aynı olmalıdır.Eğitim ve sağlık faaliyetinde bulunanlar sadece bir alanda faaliyet bulunmaları gerekmektedir.

-          Eğitim ve sağlık işletmeleri Türkiye’de yerleşmiş olanlara hizmet verebilir. Diğer alanlarda hizmet verenler yurt içine hizmet veremezler. Aksi halde indirim imkanından faydalanamazlar.

-          Sağlık alanında hizmet veren şirketler sağlık bakanlığınca akredite olmalıdır. Ruhsatlanmış olmak kaydıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmeler indirimden faydalanabilir.

-          Fatura yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmelidir.

-          Eğitim ve sağlık hizmetleri Türkiye’de yerleşmiş olmayanlara verilmelidir.

 

            İndirimin kayıtlarda izlenmesi

-          Kazancın %50’si kurumlar vergisi beyannamesinin, “kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

-          İndirilemeyen tutar ertesi yıllara devretmeyecektir.

-          Eğitim ve sağlık faaliyeti zararla sonuçlanmış ise bu zararın %50’sinin diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi de mümkün değildir.

-          Eğitim ve sağlık hizmetlerinde maliyet ve gider unsurları ayrı ayrı tutulması gerekmektedir.

-          Türkiye’de yerleşik olmayanlara eğitim ve sağlık hizmeti sunan işletmeler, bu kişi ve/veya kurumlara ait ad – soyad, unvan, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, hizmetin niteliği ve bedeli içeren form, her geçici vergi döneminde beyan ile bildirilecektir.

-          Esas faaliyet konusu dışındaki gelirler (kur farkı, faiz vb ) istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Söz konusu tebliğ taslağı uyarınca uygulanması beklenen hususlar yukarıya alınmıştır. İyi çalışmalar dileriz….

YMM ALİ HAYDAR YILDIRIM

HİTAŞ YMM LTD.ŞTİ.