E-mail: Şifre :

Tasdik Hizmetleri

 

 

Denetim ve Tasdik;

 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veYeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun  12.maddesinin Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar HakkındakiYönetmelik (2.1.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete )’in tasdikin kapsamını belirleyen 7.maddesinde Yeminli Mali Müşavirlerce (“YMM”) vergi mevzuatı  yönünden tasdiki yapılabilecek konu ve belgelere yer verilmiştir.

 Bu çerçevede;

*Kanuni defter ve belgelerin incelenerek çıkarılmış mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde uygunluğunun  her türlü denetim teknikleri kullanılarak denetimi, 

*Hataların düzeltilmesi, 

*Olumlu ,Olumsuz veya şartlı denetim raporu düzenlenmesi ve Vergi İdaresine teslimi,

 Diğer Tasdik Hizmetleri

 *Sorumluluk Uygulamasına yönelik Özel Değerlendirme raporları,

*Sermaye artırımına yönelik tespit ve değerleme raporları,

*Kurumlar Vergisi  istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri, 

 *Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,

 *3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler,

* Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu, 

*Zor Durum Hali Tespit Raporu, 

*SSK ‘dan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Tespit Raporu.

**Faaliyet Raporların çıkarılması ve sunumu,