E-mail: Şifre :

Aracı Kurumaların Hesap Planı ve Kullanım Esası

 

Seri: XI, No: 7)
(31.1.1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:
1 - (1/3/1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete'de "Aracı Kurum Hesap Planı ve
Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ’e Ek Tebliğ" Seri: XI, No: 12 yayımlanmıştır.)
2 - (27/08/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de “Aracı Kurum Hesap Planı
ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri:
XI, No: 18 yayımlanmıştır.)
 
Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16 ve
22'nci maddeleri ile 13.12.1987 tarih ve 19663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin 19'ncu maddesi
uyarınca, Kanun kapsamına giren aracı kurumların düzenlemek ve yayımlamak zorunda
oldukları mali tabloların sağlıklı karşılaştırma ve tahliller yapılmasına elverişli, genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde düzenlenmelerini sağlayarak, mali
durumlarının güvenilir bir şekilde izlenebilmesine imkân hazırlamak amacıyla aracı kurum
hesap plânı ve kullanım esaslarını düzenlemektir.
 
Kavramlar
Madde 2 — Bu Tebliğde geçen;
Kanun : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ek ve değişikliklerini,
Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
Aracı Kurum : Aracılık Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların
Faaliyetlerine ve Yetkilendirilmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'ncü
maddesinde belirtilen bankalar dışındaki kuruluşları,
Mali Tablolar : Kurul tarafından Kanun'un tanıdığı yetkiler çerçevesinde,
tebliğlerle düzenlenen standart mali tabloları,
ifade eder.
 
Hesap Plânı ve Kullanılması
Madde 3 — Aracı kurumların Kanun'un 16 ncı ve 22 nci maddeleri gereğince
düzenlemek zorunda oldukları, şekil ve içerikleri Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği'nde
belirlenen mali tabloların hazırlanmasında dayanak teşkil eden hesapların işleyişinde bu
Tebliğ'in ekinde yer alan hesap plânına uyulur.
Aracı kurumun, hesap planının genel bütünlüğünü bozmamak bakımından ana
hesapların numaralarını değiştirmemesi gerekir.
Yardımcı defterlerde yer alacak tali hesaplar, aracı kurumun ihtiyacına göre,
desimal sistem kullanılarak ve gerektiğinde daha alt hesaplar açılarak tutulabilir. Ancak
bu durumda ana hesabın Aracı Kurum Hesap Plânında öngörülen içeriğini değiştirecek
şekilde alt hesaplar açılmamalıdır.
Aracı kurumlar bu Tebliğ uyarınca, tutacakları hesaplarında ayrıca, vergi
mevzuatının ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. Vergi mevzuatının bu Tebliğ'de
belirlenen uygulamalardan farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmelerin söz
konusu mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltmeleri yapmaları kendi sorumlulukları
içerisindedir.
72 5. Bölüm
 
Kaldırılan Hükümler
Madde 4 — Kurul'un 29/1/1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Seri : XI, No: 2 Tebliğ'inde yer alan aracı kuruma ilişkin hususlar kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 5 — Bu Tebliğ 1/1/1993 tarihinde yürürlüğe girer.