E-mail: Şifre :

Sayıma Başlama Tutanağı

 

“STOKLAR;
 BİR FİRMANIN
 GÜVENİLİRLİĞİNİN
 AYNASIDIR”
 
Sayıma Başlama
/Bitiş Tespit Tutanağı
 
Kuruma İlişkin Bilgiler
(Unvanı
(Adresi
(Sayım Yapılan Yer Adresi
(Telefon/Faks
 
 
Sayıma başlanılması;
Yukarıda adı adresi yazılı kurumun adresinde bulunan deposunda … gün ve …saat ….   da toplanılarak sayıma başlanılması ile ilgili aşağıda yer alan tespitler yapılmıştır.
 
1-Sayım yapılacak depolar ,depolarda görev yapacaklar, sayıma refakat edecek denetçiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
(Ek Liste)
 
2-Hazırlanmış olan ve kaydi stokların yazılmadığı Stok listeleri depo sorumlularına teslim edildi.
Sayımı sonuçlanan görevli kaydi –fiili sonuç alınıncaya kadar sayım yerini terk etmeyeceği ,sayım yapılan başka bir alana girmeyeceği , Sayımı yapanın sayım tutanağını sayımı koordine edene imza ile teslim edeceği, imzalı bir örneğini deposunda dosyalayacağı, tutanağın işletme dışına çıkarılamayacağı, deponun kapatılması ile gidebileceği hatırlatıldı. 
 
3-Sayıma başlanıldığı bina güvenlik birimine bildirildi. Emtia giriş ve çıkışı sayım süresince bekletileceği hatırlatılıp sayıma geçildi.
 
Sayımın bitişi 
Yukarıda adı adresi yazılı kurumun adresinde bulunan deposunda … gün ve …saat ….   da toplanılarak sayımın bitişi ile ilgili aşağıda yer alan tespitler yapılmıştır.
 
Sayım beklenilen ve planlanan şekilde yapılmış ve sonuca bağlanarak Miktar ve TL olarak  sayım listesi oluşturulup imzalanılmıştır.
 …/…/ 200    günlü kesin sayım sonucuna göre depolarda ……..TL mal bulunmaktadır.
 
 
İşbu tutanak tüm sayıma katılanlar huzurunda okundu okutuldu birlikte imzalandı. 
 
 
……………………..                         …………………..        ……………………….