E-mail: Şifre :

Sermaye Tespit Tutanagı

 

SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE AİT

TESPİT TUTANAĞI

KURUMUN

(Adı,unvanı                         :

(Adresi                                  :

(Vergi Dairesi                       :

(Sicil no                                 :

(Ticaret sicil no                    :

(Telefon                                               :

                                               Yukarıda adı unvanı yazılı kurumun     /….   / 2011 tarihi  itibariyle sermayesinin ödenip ödenmediğine, sermaye varlığını koruyup korumadığına ilişkin yapılan tespitler aşağıda olduğu gibidir;

                                               1-Firmanın Sermayenin ödendiği yıl ve cari yıl defter tasdikine   ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir;

Yılı         Tasdik Makamı                  Yevmiye               Defter-i Kebir       Envanter              

-----         -----------------                        ----------- --------------                            ------------              

 

Ek- Muhasebe fişleri

                                               2-Sermaye ve ödemelere ait yevmiye kayıtları şöyledir;

Yılı                         Yevmiye Kayıt Tarihi                       Tutarı                                    Yevmiye Kayıt no

-------------              ----------------------------          --------------------     ---------------------

Ek- Muhasebe fişleri

 

                                               3-Firma bilançosu ve tarafıma ibraz edilen son mizana göre Öz Varlık Bilgileri aşağıda olduğu gibidir;

                                               500-Sermaye                                      :                                                            

                                               501-Ödenmemiş Sermaye              :(-)

                                                                                              Kalan                   

                                               52-Sermaye Yedekleri;

                                               ……………………..                                         

                                               54 -Kar Yedekleri                                                            :

                                                   540-Yasal Yedekler

                                                   -  I. TERTİP K.Y.A         :

                                                    -II. TERTİP K.Y.A        :

                                                   542-Fevkalade İhtiyatlar           ;

Ek-Sermaye artırımına ait son gazete                                                         

Ek-İmza sirküleri

Ek-Sermaye tadiline ait karar

                                               Kurum tarafından düzenlenmiş kaşeli ve imzalı olan son yıl bilanço ve gelir tablosu ile son aya ait genel mizan tutanağa ek olarak alınmıştır.

                                               5-Kurum iştiraklerine ,Ortaklarına ait  Cari hesap bilgileri aşağıda olduğu gibidir;

                                               İş bu tutanak 2 sayfada 2 örnek düzenlendi okundu okutuldu doğruluğu anlaşıldıktan sonra birlikte imzalandı.

 

İstanbul:     /    ../2011