E-mail: Şifre :

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ INDEKS

 

İ N D E K S
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
1-Amaç
2-Kapsam
3-Dayanak
4-Tanımlar
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal Sigorta Kayıt ve İşlemlerinin Genel Esasları
 
5-Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali
6-Merkezi veri tabanının oluşturulması
7-Sosyal sigorta kayıtlarının tutulması ve düzeltilmesine ilişkin esaslar
8-Kayıtların paylaşımı
 
İKİNCİ KISIM
Sigortalıların Tescili ve Hizmet Kayıtları
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
 
9-Sigortalı sayılanlar
10-Sigortalı sayılmayanlar
11-Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü
12-Sigortalıların kendilerini bildirmesi
13-Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi
14-Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sigortalıların Tescili
 
15-Sigortalı işe giriş bildirgesi
16-Sigortalı tescili ve sosyal güvenlik sicil numarası
17-Sigorta sicil dosyaları elektronik arşivi
18-Sigortalıların re’sen tescili
19-Sigortalıların yersiz tescili
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigortalı Hizmet Kayıtları
 
20-Sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması
21-Sigortalı tescil ve hizmet kayıtları arasında mutabakat sağlanması
22-Kayıtların güncel ve doğru tutulması
23-Hizmet kayıtlarının paylaşımı
24-Hizmet kayıtlarının düzeltilmesi
25-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi
26-Hizmetlerin tespiti
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
İşyerlerinin Tescili
BİRİNCİ BÖLÜM
İşyerinin Bildirilmesi
 
27-İşyeri bildirgesi
28-İşyeri sicil numarası
29-İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler
30-Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işlerin tescili
31-Alt işveren ve sigortalıyı geçici olarak devir alanın yükümlülüğü
32-Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil
 
İKİNCİ BÖLÜM
İşyeri Tescilinde Meydana Gelen Değişiklikler
 
33-İşyerinin nakli, devri, intikali
34-İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılması
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Hizmet Akdi ile veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların
Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Ait İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi ve Soruşturulması
 
35-İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi
36-Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi
37-İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlara İlişkin İşlemler
 
38-Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı
39-Sigortalılara verilecek olan istirahatlar
40-Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi
41-Sürekli iş göremezlik geliri
42-Ölüm geliri
43-Evlenme ve cenaze ödeneği
44-Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerleri
 
45-İşverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
46-Peşin sermaye değeri tabloları
47-Peşin sermaye değerinde yaş hesabı
48-Rücu davalarına esas tutarın hesabı
 
BEŞİNCİ KISIM
Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin İşlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Malûllük Sigortası
 
49-Malûl sayılma, malûllük aylığından yararlanma, harp ve vazife malûllüğü
50-Sevk işlemleri
51-Malûllük durumunun tespiti
52-Kararın bildirimi ve itiraz
53-Malûllük aylığı başvurusu ve istenecek belgeler
54-Malûllük aylığının başlangıcı
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yaşlılık Sigortası
 
55-Yaşlılık aylığından yararlanma
56-Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenecek belgeler
57-Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
58-Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma
59-Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyası
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölüm Sigortası
 
60-Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları
61-Ölüm aylığı başvurusu ve istenecek belgeler
62-Ölüm aylığının başlangıcı ve kesilmesi
63-Ölüm toptan ödemesi ve ihyası
64-Evlenme ödeneği
65-Cenaze ödeneği
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Konular
 
66-Borçlanmaya ilişkin süreler
67-Tahsis talep tarihi
 
ALTINCI KISIM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelir ve Aylıkların Ödenmesi
 
68-Ödemeler kütüğü
69-Ödeme dönemi ve ödeme tarihleri
70-Ödeme şekli ve ödeme merkezleri
71-Tanıtım kartları
72-Kanunî temsilcilere ödeme yapılması
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yoklama İşlemlerinin Usul ve Esasları
 
73-Yoklama işlemlerinin amacı
74-Yoklama işlemlerinin kapsamı
75-Yoklama yapılması
76-İlgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi
77-Yoklama yetkisi
78-Kontrol muayenesi
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Ait Çeşitli Hükümler
 
79-Prim ödeme şartı
80-Kanunî temsilcilerce veya vekillerce yapılan tahsis başvuruları
81-Yabancı uyrukluların başvuruları
82-Avans ödenmesi
83-Kurumca hazırlanacak belgeler
84-Gerçeğe aykırı bildirimler
85-Farklı doğum tarihleri
 
YEDİNCİ KISIM
Sigortalıların Yurt Dışında Bulunmaları ve İsteğe Bağlı Sigorta
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalıların Yurt Dışında Bulunmaları
 
86-Sigortalıların görev ve işleri nedeniyle yurt dışında bulundukları sürelerin tespiti
87-Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde, işverenlerce üstlenilen işlere ilişkin işlemler
88-Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan sigortalılara sağlanan haklar
89-İşverenin yükümlülüğü
90-Sigorta olaylarının bildirilmesi
 
İKİNCİ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta
 
91-İsteğe bağlı sigorta şartları
92-İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu ve tescil
93-İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu sigortalılıkla çakışma
94-İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi
95-İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi ve yeniden başlaması
96-İsteğe bağlı sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesi
 
SEKİZİNCİ KISIM
Sigorta Primleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigorta Primine Esas Kazançlar
 
97-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
98-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
99-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
100-Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç
101-Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı
 
İKİNCİ BÖLÜM
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 
102-Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması
103-Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi
104-Belgenin dayanağı
105-Ücret tediye bordrosu
106-Ücret tediye bordrosunun ayrı ayrı düzenlenmesi ve belgenin işyeri kayıtları ile mutabakatı
107-İşyeri kayıtlarının ibrazı
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Primlerin Ödenmesi
 
108-Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme
109-Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kuruma Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına İlişkin Araştırma
ve Re’sen Yapılacak İşlemler
 
110-İhale konulu işlerde araştırma ve re’sen yapılacak işlemler
111-Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler
112-Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler
113-İtiraz komisyonları
 
DOKUZUNCU KISIM
Kontrol, Denetim, Soruşturma ve Sigortasız Çalışmanın Önlenmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Kontrol, Denetim, Soruşturma
 
114-Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları
115-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılacak tespitler
116-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan tespitlere ilişkin yürütülecek işlemler
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Bilincinin Yaygınlaştırılması
 
117-Eğitim ve bilinçlendirme
 
ONUNCU KISIM
Çeşitli, Yürürlükten Kaldırılan, Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
 
118-Zamanaşımının mahiyeti ve süresi
119-Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre Kurum alacaklarının tahsili ve bilgi istenilmesi
120-Bilgi ve belge istenilmesi
121-Tebliğ çıkarma yetkisi ve bildirimler
122-4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar
123-İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi
124-Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih
125-Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve uygulanmasına devam edilecek hükümler
 
Ek Madde 1 - Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı
Ek Madde 2 - Kısmi süreli çalışan şoför ve sanatçıların sigortalılıkları
 
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
 
G1-Sigorta ve emekli sicil ile tahsis numaraları ve dosyalar
G2-Eski işyerlerinin tescil işlemleri
G3-İsteğe bağlı sigortalılar
G4-Eski gelir ve aylıklarda durum değişiklikleri ve alt sınır aylığı
G5-506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
G6-1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
G7-2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
G8-2926 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
G9-5434 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar ile diğer ödemeler
G10-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlarla ilgili işlemler
G11-5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenekleri
G12-5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında uygulanacak işlemler
G13-Vazife malûllüğü kapsamı
G14-5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler
G15-Bazı kamu personelinin borçlanma işlemleri
G16-5434 sayılı Kanuna göre hizmet azlığı sebebiyle aylığa hak kazanamayıp bu Kanuna göre aylığa hak kazananlar
G17-Kanunun yürürlük tarihinden sonra tazminat ödenecek belediye başkanları
G18-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma
G19-Geçici iş göremezlik ödenekleri
G20-Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelerin borçlanılması
G21-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarca kuruma yapılacak bildirimler
G22-Kurumca istenilen bazı belgelerin kâğıt ortamında alınmasına devam edilmesi
G23-Hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterilmesi
G24-Çakışan sigortalılık statülerinin değerlendirilmesi
G25-Vergiden muaf kadın isteğe bağlı sigortalılar
G26-Tarımsal faaliyette bulunanların yaş haddi
G27-Uzman ve usta öğretici borçlanma süreleri
G28-1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerin borçlandırılması
G29-1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar
 
126-Yürürlük
127-Yürütme