E-mail: Şifre :

Pratik Bilgiler 2019

 

 Sirküler Sayı:2019/003

 

Konu: 01/01/2019 İtibari İle Vergi  Kanunları Vergi Had Ve Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

 

1-Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV Ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır:

 

1.1.Konut/ İş Yeri:

Teslimlerinde % 18 KDV oranı uygulanan KONUT/İŞ YERİ teslimlerinde 31/03/2019 Tarihine kadar KDV % 8 oranında uygulanacaktır. (Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek. Arsa ve Arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulamaya devam edilecektir.)

 

1.2 Mobilya:

287 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ekindeki listede yer alan mobilyaların (I SAYILI CETVEL) tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 8 oranı uygulanacaktır.

 

1.3. Ticari Araç:

Ticari araçların tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 1 oranı uygulanacaktır. (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar

 

1.4. Tapu Harcı

Konut ve İş yeri alım satımlarında uygulanan Alıcıdan % 2, Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranındaki TAPU HARÇ tutarı 31/03/2019 Tarihine Kadar Alıcıdan % 1,5 - Satıcıdan % 1,5 olmak üzere toplam % 3 olarak uygulanacaktır. Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında Tapu harcı uygulamasına devam edilecektir

 

1.5.Beyaz Eşya

 Karar ekindeki 3 SAYILI CETVEL de belirtile eşyalarda Özel Tüketim Vergisi Oranı 31/03/2019 Tarihine kadar % 0 olarak uygulanacaktır.

 

 

1.6.Motosikletler (Mopedler Dahil)

540 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıdaki oranlar 31/03/2019 tarihine kadar ÖTV oranı (0) olarak uygulanacaktır.

 

2- 2019 yılında elde edilecek gelirler için gelir vergisi dilimleri aşağıdaki gibidir:

 

Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Gelirlerine Uygulanacak

 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

35%

   

Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak

 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si içi

35%

 

3-2019 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0) (1)

9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0) (1)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

(Binde 9,48)

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

(Binde 9,48)

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

14. 14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(72,20 TL)

2. Sulhnameler

(72,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(408,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(72,70 TL)

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(25,10 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(14,80 TL)

ac) İyda senedi

(2,40TL)

ad) Taşıma senedi

(0,70 TL)

b) Konşimentolar

(14,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(25,10 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(56,10 TL)

bb) Gelir tabloları

(26,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(26,90 TL)

c) Barnameler

(2,40 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(11,00 TL)

e) Ordinolar

(0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(11,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,70 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(72,70 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(97,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(48,00 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(48,00 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(48,00 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(97,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(35,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(35,70 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

 

(56,90 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,70 TL)

 

4- 2019 yılında Uygulanacak YMM asgari ücret tarifesi oranları

YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ(KDV DAHİL)

i- Net satışları                           36.476.251 TL’ye kadar olanlarda : %02

ii- Sonraki                                 36.476.251 TL için : %01.5

iii- Sonraki                                66.317.228 TL için : %01

iv- Sonraki                                99.475.842 TL için : %005

v- Sonraki                                 99.475.842 TL için : %001

vi-                                            338.221.414 TL’ yi aşan kısım için : %0005

Bu suretle hesaplanacak ücret, 23.880 TL’den az olamaz.

İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar % 20 arttırılarak uygulanır.

 

5- Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had Ve Tutarlar

ü  Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 5.400 TL,

ü  İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL

ü  Engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 1.200 TL, İkinci derece engelliler için 650 TL, Üçüncü derece engelliler için 290 TL,

ü  47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TLdiğer yerlerde 6.000 TL,

ü  Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 14.800 TL,

ü   82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 33.000 TL,

ü  86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.200 TL,

ü  89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 11.000 TL,

6- Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu İstisna Tutarları Matrah Dilim Tutarları

Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

ü  Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

ü  İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

ü  Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır

 

 

 

 

 

7- 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi:

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

8- Çevre Temizlik Vergisi:

Konutlara ait çevre temizlik; vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacaktır

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ; İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır

 

 

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: 
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır

 

9- 2017 Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2018 Yılında Mükellefiyeti Başlayanların 2019 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı 

 

2017 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır. (2) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır

 

ÖRNEK 1: Mükellef (A) Yozgat ili, Aydıncık Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2010 yılında satın almıştır. 2018 yılı emlak vergi değeri 140.000,00 TL olan meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.