E-mail: Şifre :

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddede tanımlanan işletmelerin finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.
(2) Ana ortaklığın bağlı ortaklığı, iştiraki veya iş ortaklığı olması nedeniyle bu Tebliğ hükümlerine tabi olan işletmeler, bu Tebliğde getirilen finansal raporların ilanı ile bunların Kurul ve borsaya gönderilmesi yükümlülüğünden muaftır.
(3) İşletmeler tarafından, 2499 sayılı Kanunun 50/(a) maddesi çerçevesinde özel mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde finansal raporların düzenlenmesi, bu Tebliğde öngörülen finansal tablo düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hükmündedir. Söz konusu işletmeler, kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla finansal raporların ilgililere sunulmasında bu Tebliğ hükümlerine tabidirler.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ve 22/e maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları, 
b) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz sermaye değişim tablosunu,
c) İşletme: İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıkları, aracı kurumları, portföy yönetim şirketlerini ve bu işletmelerin Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirlenen finansal raporlama standartlarında tanımlanan bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıklarını,
ç) Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
e) Sorumluluk beyanı: Tebliğin 9 uncu maddesinde tanımlanan beyanları,
f) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS): Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
g) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS): Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
 
 
ğ) Yönetim kurulu faaliyet raporları: Tebliğ’in 8 inci maddesinde tanımlanan raporları,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Tablolar
 
Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar
MADDE 5 – (1) İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.
 
Finansal raporlamaya ilişkin Kurul İlke Kararları
MADDE 6 – (1) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, ihtiyaç duyulması halinde, uygulamayı belirlemek üzere Kurulca ilke kararları alınır.
   (2) Bu kararlara aykırılık, bu Tebliğ hükümlerine aykırılık anlamına gelir.
 
Finansal tablo düzenleme yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) İşletmeler bu Tebliğde kendileri için öngörülen finansal tabloları, yıllık ve üçer aylık dönemler itibariyle düzenlemekle yükümlüdürler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyet Raporları ve Sorumluluk Beyanları
 
Yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
MADDE 8 – (1) İşletmeler, yıllık finansal tabloları ile birlikte, kapsamı bu maddede belirtilen yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu düzenler.
(2) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, işletmelerin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtması şarttır. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda, işletmenin finansal performansı ve finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel belirsizlikler değerlendirilir ve en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle),
b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,
c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,
ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar,
d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,
f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,
h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,
ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,
 


i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,
j) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar,
k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
l) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,
m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,
o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,
ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.
(3) Ara dönem faaliyet raporlarında, yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir.
(4) Konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeler, yıllık faaliyet raporlarında yukarıdaki hususlara ek olarak;
a) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),
b) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalara
yer verirler.
(5) Yönetim kurulu faaliyet raporları yanıltıcı, abartılı, işletme ve işletme faaliyetleri hakkında yanlış kanaat uyandırıcı ifadeler taşıyamaz.
 
   Finansal raporlarda sorumluluk beyanları
   MADDE 9 – (1) Yıllık ve ara dönem finansal raporların, finansal raporlama standartlarına ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan işletmelerin yönetim kurulu sorumludur. İşletmelerin yönetim kurulu, belirtilen kapsamda hazırlanacak finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne dair ayrı bir karar almak zorundadır.
   (2) İşletmelerin yıllık ve ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporlarının ilanı ve bildirimi sırasında, söz konusu tablo ve raporların; işletme genel müdürü, finansal tablo ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu bölüm başkanı veya bu sorumluluğu üstlenmiş görevli ile yönetim kurulunca bir iş bölümü yapılmış ise, finansal tablo ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından aşağıdaki açıklamalarla birlikte imzalanması ve kamuya yapılacak açıklamalarda,
   a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği,
   b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
   c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin
 
gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
hususlarına yer verilmesi zorunludur.
 (3) İşletme yönetim kurulu; finansal tablo ve faaliyet raporlarını imzalamakla yükümlü olan görevlilerin, işletmeyle ve konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıkları ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini işletme yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye, işletmenin denetimini yapmakta olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporların İlgililere Sunulması
 
Yıllık finansal raporların Kurula ve borsaya bildirimi
MADDE 10 – (1) İşletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını,
a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on hafta,
b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on dört hafta,
içinde Kurula ve ilgili borsaya bildirirler.
 
Ara dönem finansal raporların Kurula ve borsaya bildirimi
MADDE 11 – (1) İşletmeler, ara dönem finansal raporlarını,
a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen dört hafta,
b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen altı hafta,
içinde Kurula ve ilgili borsaya bildirirler.
(2) Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, yukarıdaki sürelere iki hafta eklenir.
 
Finansal raporların Kurula ve borsaya bildiriminde usul
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Kurula ve borsaya yapılacak bildirimlerin;
a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı, aynı gün içerisinde işletmece finansal tabloların Kurula ve borsaya bildirimine ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı,
b) Bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar için ise, en geç işletme yönetim kurulu tarafından finansal tabloların kabulüne dair kararın alındığı,
tarihi izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekir.
(2) Finansal raporların bilgisayar ağları üzerinden elektronik imza teknolojisi kullanılarak Kurula ve borsaya bildiriminde Kurulca belirlenecek esaslara uyulur.
 
Ana ortaklığı yurt dışında olan işletmeler
MADDE 13 – (1) Yurt dışında yerleşik bir işletmenin konsolidasyona dahil bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıkları, finansal raporlarını, bu Tebliğ’de belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, söz konusu ana ortaklıklarla aynı anda veya daha önce kamuya duyururlar.
 
 
Finansal raporların Kurula ve borsaya bildiriminde ek süreler
MADDE 14 – (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan denetim komitelerince başvurulması şartıyla, ara dönem ve yıllık finansal raporların Kurula ve borsaya gönderilmesine ilişkin olarak işletmelere ek süre verilebilir.
 
Finansal raporların ilanı
MADDE 15 – (1) İşletmeler, bu Tebliğe uygun olarak hazırlayacakları yıllık finansal tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlatmak zorundadırlar. Genel kurul yapılmasına bağlı olmaksızın, bu ilan en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonunda yapılır.
(2) Yıllık finansal tablolarını, Kurula ve ilgili borsaya olağan genel kurulları öncesi gönderen işletmeler, bu tablolar ile genel kurulda görüşülen finansal tablolar arasında fark bulunması halinde, ilanlarında bu farklılıklara ilişkin gerekli açıklamaları yapmakla yükümlüdürler. Ancak, bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı karar almasına yol açacak şekilde uygulanamaz.
(3) İşletmeler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarını ve varsa bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, Borsada kamuya açıklandıktan sonra, kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur. İşletmeye ait birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunca en çok bilinen site kullanılır.
 
Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının ortakların incelemesine açık olması
MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce ortakların incelemesine sunulur. Bu amaçla, yıllık faaliyet raporlarının yeterli sayıda bastırılarak, şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulması ve isteyen ortaklara gönderilmesi zorunludur. Ancak dileyen işletmeler yıllık faaliyet raporunu isteyen ortaklardan basım ve nakliye maliyetlerinin bedelini isteyebilirler.
 
Finansal tablolardan türetilmiş özet bilgilerin açıklanması
MADDE 17 – (1) Finansal tabloların bu Tebliğ’de belirtilen şekilde kamuya açıklanması şartıyla, işletmeler, finansal tablolardan türetilmiş bazı özet bilgileri kamuya açıklayabilirler. Bu takdirde esas alınan finansal raporlara ne şekilde ulaşılabileceği konusunda bilgi verilmesi gereklidir. Bu tür özet bilgilerin, önceden belirlenmiş bir sonucu elde etmek amacına yönelik olarak hazırlanmaması ve finansal tablo kullanıcılarının ekonomik karar almasında yanlış ve yanıltıcı şekilde bilgi içermemesi zorunludur.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Muhtelif Hükümler
 
Diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar
MADDE 18 – (1) İşletmelerin vergi mevzuatı gibi diğer mevzuatta öngörülen finansal tabloları hazırlamaları mümkündür. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanacak finansal tabloların, bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak hazırlanması zorunludur. Söz konusu finansal tablo bilgilerinin, bilgi sunulan kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamuya açık olarak tutulması ve ilgili döneme ilişkin daha önceden bu Tebliğ uyarınca finansal tablo hazırlanıp kamuya açıklanmamış olması halinde, işletmelerin, bu bilgileri ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı olarak sermaye piyasası araçlarının kote olduğu borsaya iletmeleri gerekmektedir.
 
 
Bu Tebliğe uygun olmayan finansal tabloların kamuya açıklanması
MADDE 19 – (1) İşletmelerin herhangi bir yolla halka yapacakları duyurularda, bu Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal tablolar veya bu tablolarda yer alan veriler kullanılamaz.
(2) Söz konusu işletmeler tarafından halka yapılacak duyuru ve açıklamalarda, bu Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal tablolar veya bu tablolarda yer alan veriler kullanılmış ise, halka yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek önemli hususlara ilişkin gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmiş sayılır.
 
Sermaye piyasası muhasebe defteri
MADDE 20 – (1) Finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlanmasına ilişkin hesaplamalar nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz ve bu kayıtlar değiştirilemez.
(2) Finansal tabloların bu Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlandığı dönemlerde işletmeler, muhasebe defter ve kayıtları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yıl finansal tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri" tutarlar.
 (3) Muhasebe kayıtlarından, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki tutarlara ulaşılırken yapılan tüm açılış ve cari dönem düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının Sermaye Piyasası Muhasebe Defterine ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
(4) Söz konusu defter, elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulabilir. Yazılı olarak tutulan Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri sayfaları müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde düzenlenir, işletmeyi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır ve Türk Ticaret Kanununda ticari defterlerin saklanması için öngörülen süre kadar saklanır. "Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri"nin elektronik ortamda tutulması durumunda, işletmelerin yönetim kurulu; bilgilerin değiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanması konusunda gerekli önlemi almak zorundadırlar.
 
Tutulacak belgeler
MADDE 21 – (1) İşletmeler, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için Vergi Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü belgeleri temin ederek ilgili mevzuatta öngörülen sürede saklarlar. Ancak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda işletmeler, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo kalemlerinin geçerliliği için gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunları "Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri" ile sistematik bir biçimde ilişkilendirerek, "Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri"yle birlikte mevzuatta öngörülen sürelerde saklamak zorundadırlar.
 
Finansal tabloların bağımsız denetimi
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi ana ortaklığın bağımsız denetimi görevini üstlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu tarafından yerine getirilir. Bağımsız denetim kuruluşunun denetim faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin temini ana ortaklığın sorumluluğundadır.
 
Kanun’a tabi diğer işletmeler
MADDE 23 – (1) Kanun’a tabi diğer işletmeler, diledikleri takdirde; konuya ilişkin genel kurul kararı alınmış olması koşuluyla bu Tebliğin 5 inci maddesinde benimsenen finansal raporlama esaslarını uygulayabilirler. Ancak, Kurulca onaylanacak haklı bir gerekçe olmadıkça, benimsenen raporlama standartlarının değiştirilmemesi esastır.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Yürütme, Yürürlük ve Geçiş Hükümleri
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 24 – (1) 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
İlk uygulama yılında bildirim süreleri ve bağımsız denetim yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ilk defa uygulandığı yılda ara dönem finansal tabloların tümünün incelemeden (sınırlı bağımsız denetim), yıllık finansal tabloların ise bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur. Ancak bu Tebliğin yayımından önce UMS/UFRS’lere göre raporlama yapan işletmelerin ilk uygulama yılında 3 ve 9 aylık finansal tabloları için bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
(2) Bu Tebliğe göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda, Kurula ve borsaya bildirim sürelerine ayrıca üç hafta daha ilave edilir.
 
Geçiş döneminde uygulanacak finansal raporlama standardı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanır ve finansal tabloların UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verilir. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS’ler esas alınır.
 
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2008 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Özel hesap dönemi olan işletmeler için Tebliğin yürürlüğü, 1/1/2008 tarihinden sonra sona eren yıllık hesap dönemlerinden sonraki ilk ara dönem finansal raporlardan başlar.
 
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.